Právní blog

Poskytovatelé komerčních úvěrů jsou povinné osoby dle zákona AML

Dle odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („ZAML“), je osobou povinnou osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček. Bližší požadavky onoho oprávnění zákon nestanovuje. Ze ...


Návrh směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

Na základě veřejné konzultace a zpětné vazby odborné skupiny uskutečněné pod vedením Komise EU vznikl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu. Konzultace s ministerstvy a odborníky na právní otázky se vedly na téma rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání, ochrana zajištěných ...


Zákon o moratoriu na splátky spotřebitelských úvěrů nabyl účinnosti

S účinností od 17. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen očekáváný zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Na základě tohoto zákona mohou dlužníci žádat své úvěrující (věřitele) o odklad plnění peněžitých dluhů po tzv. ochrannou dobu. Zákon upravuje 2 varianty tzv. ochranné doby, ...


Pravidla a dopady moratoria ve vztahu k poskytovatelům úvěrů

Vláda na návrh ministerstva financí schválila dne 1. 4. 2020 návrh nového zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který nyní bude ve zrychleném režimu projednávat Parlament. Nový zákon umožňuje odklad plnění peněžitých dluhů, tedy úvěrů, peněžitých zápůjček či jiných odložených plateb nebo ...


Vyřídili jsme pro klienta licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Pro našeho klienta jsme vyřídili licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Licenci jsme vyřídili tzv. na klíč. Klient dodal potřebné údaje, naše advokátní kancelář připravila obchodní plán, vnitřní předpisy, potřebné formuláře a metodiky. Následně jsme klienta zastupovali ve správním řízení před Českou národní bankou (ČNB), a ...


Kontroly ČNB u nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

Česká národní banky (ČNB) vydala v první polovině roku 2018 přes 80 licencí nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (NPSU). V posledním čtvrtletí roku 2018 začala ČNB provádět hloubkové kontroly u prvních NPSU. Naše advokátní kancelář se aktivně účastnila dvou kontrol u NPSU, našich klientů. V tuto chvíli tedy podrobně známe požadavky ...


Reporting nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na ČNB

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mají zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru („ZSÚ“), stanovenou povinnost předkládat ve lhůtě do 31. 3. každého roku České národní bance výkaz činnosti za uplynulý rok. Vlastní výkaz je složen z následujících částí, které je třeba vyplnit: Účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty ...


Pracovník z pohledu požadavků na odbornost a důvěryhodnost podle zákona o spotřebitelském úvěru

ČNB vydala dne 19.10.2018 odpovědi na dotazy ohledně pojmu pracovník z pohledu požadavků na odbornost a důvěryhodnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Úplné znění textu naleznete zde. Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem pracovník, jako osobu, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ...