Občanské právo

Život každého z nás, každého občana, přináší celou řadu situací, kdy je třeba vyhledat spolehlivého právníka. S přijetím nového občanského zákoníku došlo k revoluci v oblasti občanskoprávních vztahů.

Rádi se staneme vašimi strážnými anděly a ochránci vašich práv při převodech nemovitostí, přípravě a kontrole smluv, rozvodech, majetkových převodech a dědických dohodách, zajištění či vymáhání pohledávek, zastupování v soudních či správních řízeních.

Nemovitostní právo

 • převody nemovitostí, včetně garantovaného vypořádání kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy
 • zástavní práva a věcná břemena k nemovitostem
 • zajišťovací převody nemovitostí
 • vklady nemovitostí do majetku obchodních společností
 • vypořádávání spoluvlastnických vztahů týkajících se nemovitostí
 • zpracování prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě podle zákona o vlastnictví bytů
 • zastupování ve správních řízeních před katastrem nemovitostí, pozemkovými úřady či stavebními úřady

Smluvní právo

 • vypracování a připomínkování smluv
 • zajištění závazků ze smluv (zástavy, zajišťovací převody, smluvní pokuty, směnky apod.)
 • náhrada škody a ušlého zisku

Vymáhání pohledávek

 • předžalobní upomínky
 • platební rozkazy a žaloby
 • exekuční řízení

Rodinné právo

 • rozvody manželství
 • dohody/spory o výživné
 • péče o nezletilé
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • zúžení nebo rozšíření SJM
 • zastupování v dědických řízeních