Interní audit

Interní audit je zpravidla nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému finančních či jiných společností. K dokonalému zvládnutí interního auditu je třeba hluboká znalost auditované problematiky a zkušenost s interními procesy ve společnostech. Klíčovými tématy interního auditu jsou kontrola řízení, vnitřní kontrolní systém, řízení rizik a související problematiky.

Problematika interního auditu se může jevit jako obtížně uchopitelná. Naše kancelář a spolupracující odborníci však mají rozsáhlé zkušenosti z tohoto oboru.

Definice interního auditu

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace (zdroj: Definice interního auditu dle Rámce profesní praxe interního auditu).

Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je (zdroj).

Postupy v rámci standardního interního auditu

 • vytvoření statutu interního auditu ve společnosti a jeho schválení statutárním a případně dozorčím orgánem společnosti, případně poradním orgánem statutárního orgánu společnosti výborem pro audit
 • vzdělávání interního auditora a detailní poznání činnosti a oboru auditované společnosti
 • vypracování metodiky interního auditu, tedy detailního manuálu jak bude interní auditor postupovat v rámci kontroly činnosti společnosti, resp. jednotlivých útvarů společnosti
 • jednotlivé interní audity sestávají z následujících částí:
 • oznámen o zahájení auditu příslušnému útvaru společnosti nebo dotčeným zaměstnancům
 • studium právní a odborné problematiky činnosti útvarů interním auditorem
 • porovnávání faktického výkonu kontrolovaných činností s definovanými závaznými pravidly pro výkon dané činnosti
 • zápis zjištěného stavu do zprávy z interního auditu
 • předložení zprávy k vyjádření vedoucímu kontrolovaného útvaru, případně dotčeným zaměstnancům
 • zapracování relevantních připomínek do zprávy a doplnění zprávy o hodnocení a doporučení interního auditora
 • rozeslání závěrečné zprávy statutárnímu a případně dozorčímu orgánu společnosti
 • jednotlivé zprávy projednává statutární, případně dozorčí orgán společnosti a stanovuje postup k odstranění zjištěných nedostatků
 • interní auditor provádí ve stanovených termínech kontrolu přijatých opatření
 • zpravidla jednou za kalendářní rok vypracovává interní auditor roční zprávu o činnosti, součástí zprávy je konstatování o přijetí či nepřijetí doporučení interního auditora

Konzultační a ujišťovací činnost

Předmětem náplně práce interního auditora je i poskytování konzultací managementu a dalším pracovníkům společnosti ohledně správnosti postupů při výkonu jejich pracovní činnosti. Výstupem konzultační činnosti jsou doporučení ohledně řádných postupů. Využitím konzultací dochází k preventivnímu předcházení porušení závazných pravidel.

Shrnutí

Interní audit je kontrolní činnost, která zahrnuje:

 • analýza postupů a rizik u finanční instituce
 • vypracování pravidel (statutu) interního auditu
 • vypracování podrobné metodiky interního auditu
 • pravidelné hodnotící zprávy z auditovaných činností či útvarů
 • mimořádné audity vybraných oblastí činnosti dle požadavku statutárního orgánu
 • ujišťovací a konzultační podpora zaměstnanců a statutárních orgánů

Prohlédněte si naše reference pro oblast interních auditů

Reference