Emise dluhopisů

Dluhopisy jsou efektivním nástrojem financování obchodních společností a jejich projektů. Od roku 2012, kdy skončila povinnost si nechávat schvalovat emisní podmínky dluhopisů Českou národní bankou lze hovořit o tom, že v České republice nastal značný nárůst emisí dluhopisů, a to zejména v oblasti privátních emisí korporátních dluhopisů.

Na dluhopisy lze nahlížet jako na formalizované půjčky vtělené do cenného papíru. Práva spojená s dluhopisy jsou pak popsána v emisních podmínkách dluhopisů a musejí být investorům k dispozici nejpozději při úpisu dluhopisů.

Emitování dluhopisů upravuje zákon o dluhopisech, některé speciální dluhopisy také upravuje zákon o obchodních korporacích. Veřejnou nabídku dluhopisů, zpravidla spojenou s prospektem cenných papírů pak upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Aby se při emisi dluhopisů nejednalo o obcházení pravidel pro přijímání vkladů dle zákona o bankách, je vhodné nechat samotnou emisi a způsob jejího umístění mezi investory posoudit zkušenými právními poradci. Naše advokátní kancelář se podílela na desítkách korporátních emisí dluhopisů v České a Slovenské republice.

Prohlédněte si naše reference pro právo finančních trhů

Reference

Postup při emisi dluhopisů

  • konzultace emise s emitentem
  • vhodné nastavení parametrů emise
  • vypracování emisních podmínek v souladu se zákonem o dluhopisech
  • příprava podkladů pro schválení emise dluhopisů valnou hromadou
  • příprava smlouvy o úpisu
  • příprava textace (listinných) dluhopisů nebo
  • komunikace a na základě plné moci zaknihování emise v CDCP
  • vytvoření seznamu vlastníků dluhopisů
  • nastavení způsobu nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům
  • možnost advokátní úschovy dluhopisů