Emise dluhopisů, prospekt dluhopisů

Emise dluhopisů

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem financování obchodních společností a jejich projektů. Lze na ně nahlížet jako na formalizované půjčky vtělené do cenného papíru, dluhopisu. Vydávání dluhopisů upravuje zákon o dluhopisech. Naše advokátní kancelář se podílela na desítkách emisí dluhopisů v České a Slovenské republice v řádu miliard Kč.

Naše služby pro emitenty dluhopisů

 1. konzultace vhodné formy emise dluhopisů s našim projekt manažerem vaší emise (veřejné podlimitní, privátní, s prospektem)
 2. doporučení ohledně nastavení parametrů emise dluhopisů
 3. vyřízení ISIN a LEI k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů
 4. vypracování emisních podmínek v souladu se zákonem o dluhopisech
 5. příprava smlouvy o úpisu dluhopisů (smlouva sinvestory)
 6. návrh textace (listinných) dluhopisů, nebo zajištění zaknihování emise v CDCP
 7. vytvoření seznamu vlastníků dluhopisů
 8. nastavení způsobu nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům
 9. dodání návodu na práci s dluhopisy.

Emise dluhopisů připravujeme na klíč. Vy nám jen odsouhlasíte parametry dluhopisů (nominál, úrok, splatnost, apod.) a my vám do 10 dnů dodáme kompletní dluhopisové řešení pro realizaci vašeho záměru.

Prospekt dluhopisů

Pokud chce emitent nabízet emisi dluhopisů veřejně (veřejná nabídka), bez omezení nabízeného objemu dluhopisů, musí mít schválen prospekt cenného papíru od České národní banky (ČNB).

Prospekt musí obsahovat údaje pro posouzení kvality emitenta a dluhopisů. Struktura prospektu se zpravidla skládá z:

 1. úvodního shrnutí prospektu, kde jsou veškeré klíčové informace
 2. popisu emitenta a klíčových rizik emitenta
 3. popisu dluhopisů a rizik dluhopisů
 4. popisu důvodů veřejné nabídky a použití peněz z veřejné nabídky dluhopisů
 5. emisních podmínek
 6. informací o zajištění dluhopisů, jsou-li zajištěné.

Prospekt a základní prospekt dluhopisů

Prospekt dluhopisů je vydáván pro jedinou emisi a musí v sobě zahrnovat všechny zákonem stanovené údaje. U prospektu platí 1 prospekt = 1 emise dluhopisů.

Základní prospekt dluhopisů se liší tím, že je rámcový, a proto jej lze využít pro více různých emisí. Ke každé emisi je nutné vyhotovit konečné podmínky dluhopisů, které již neschvaluje ČNB. U základního prospektu platí 1 základní prospekt = ∞emisí dluhopisů.

Schvalování prospektu ČNB

Dluhopisový prospekt schvaluje ČNB. Úprava a schvalování prospektu se řídí nařízením (EU) o prospektu. Prospekt je schvalován ve správním řízení. ČNB má na vyjádření k prospektu 20 pracovních dnů. Součástí prospektu, nejedná-li se o novou společnost, musí být 1 nebo 2 auditorem ověřené účetní závěrky emitenta. Schvalování prospektu, pokud není kvalifikovaně připraven, může trvat i několik měsíců. Platnost prospektu je 1 rok od schválení. Schválený prospekt musí být zveřejněn na webových stránkách emitenta.

Propagace a investiční zprostředkovatelé

Každé propagační sdělení musí obsahovat informaci o tom, kde je možné se seznámit s prospektem. Propagační prospektovaných dluhopisů musí být v souladu s informacemi v prospektu a nesmí být klamavé.

Výhodou dluhopisů s prospektem je skutečnost, že mohou být emitenty legálně propagovány na internetu a mohou být distribuovány investičními zprostředkovateli. Emitenti s prospektem tak mají větší pravděpodobnost rychlého umístění dluhopisů než emitenti bez prospektu.

Naše služby pro emitenty s prospektem

V naši advokátní kanceláři pracuje nejen 8 specializovaných právníků ale i 2 ekonomové. Umíme tedy při tvorbě prospektu zohlednit jak právní, tak i ekonomickou stránku věci. Výstupem je tzv. na klíč zpracovaný prospekt, ke kterému mívá ČNB jen drobné připomínky. Naše advokátní kancelář pro vás:

 1. zajistí posouzení a doporučení vhodného nastavení emise/emisí dluhopisů, a to na základě našich praktických zkušeností (úroková míra, nominální hodnota, četnost kuponu, splatnost atd.)
 2. vypracuje kompletního prospekt dluhopisů
 3. provede schválení prospektu na ČNB
 4. poradí ohledně uveřejnění prospektu na webových stránkách emitenta a dovolené formy propagace
 5. doporučí nejvhodnější způsob distribuce emise na finančním trhu (přes investiční zprostředkovatele, spolupráce s obchodníky s cennými papíry, webová propagace apod.)

U nás má každý emitent svého projekt manažera, který se vám o vše postará. Přidejte se k desítkám našich klientů se schváleným prospektem.

Zelené dluhopisy

Zajímají vás zelené dluhopisy? Více informací naleznete zde.