Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Interní audit pro investiční zprostředkovatele ano či ne?

SCHEJBAL & PARTNERS
Na možnou povinnost zřízení funkce interního auditu upozornila Česká národní banka ve svých výkladových stanoviscích k regulaci služeb investičních zprostředkovatelů. Pro výkon činnosti investičního zprostředkovatele je zajištění řádného fungování a dodržování regulačních požadavků jednou z…


Vyřízení licence pro EFEKTA investiční společnost

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho významného klienta jsme vyřídili plnou licenci investiční společnosti. Licence umožňuje: - překročit rozhodný limit 100 mil. EUR - obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů - administraci fondů kvalifikovaných investorů Licenční řízení bylo velmi náročné. Požadavky České národní…


Evidence investičních nástrojů: Kolik stupňů je potřeba?

Ing. Kateřina Sobotková
Dle českého právního řádu se v současnosti setkáváme s dvoustupňovou evidencí investičních nástrojů. Nadřazenou je centrální evidence zaknihovaných cenných papírů nebo samostatná evidence investičních nástrojů. Na tyto navazují evidence „navazující“, bližší popis uvádíme níže v tomto článku. Přitom…

Velké změny v AML zákoně

Mgr. Filip Urban
1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). V souvislosti s touto novelou byla upravena vyhláška 67/2018 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí