Finanční služby a regulace

Pomůžeme vám s regulací podnikání v oblasti finančního trhu. V České republice regulují finanční trh především Česká národní banka, Ministerstvo financí a Finanční analytický úřad. S naší pomocí nastavíte procesy a vnitřní postupy tak, aby odpovídaly právním předpisům, vyškolíme zaměstnance, navrhneme vnitřní kontrolní systém a všechny potřebné dokumenty.

 

Smlouvy o finančních službách

Poskytovatelé finančních služeb jsou zpravidla povinni uzavřít se svými klienty písemné smlouvy na finanční služby. Smlouvy mohou být uzavřeny v listinné či elektronické podobě, za podmínek stanovenými konkrétními právními předpisy pro danou oblast finančního trhu. Smlouvy lze s klienty uzavřít osobně, na dálku či konkludentním jednáním. Připravíme pro vás vzorové smlouvy ze všech oblastí finančního trhu, včetně obchodních podmínek a sazebníků poplatků. Umíme vám doporučit jednoduchý a právně závazný proces uzavírání smluv, a to i prostřednictvím elektronických prostředků či konkludentním jednáním. Do procesů uzavírání smluv umíme zaimplementovat procesy AML/CFT proti praní špinavých peněz, tedy identifikaci a kontrolu klienta a navazující povinnosti.

Do širokého výčtu smluv o finančních službách, které pro vás připravíme, spadají smlouvy týkající se zejména následujících oblastí:

 • platební služby a elektronické peníze– rámcové smlouvy o platebních službách
 • spotřebitelské úvěrování – smlouvy o spotřebitelském úvěru
 • investiční služby – komisionářské, zprostředkovatelské a obhospodařovatelské smlouvy na investiční služby
 • kolektivní investování – smlouvy o úpisu investičních fondů, smlouvy na správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 ZISIF
 • pojistné smlouvy – smlouvy o sjednání či zprostředkování pojištění
 • směny měn – smlouvy o směnárenských službách
 • emise dluhopisů a jiných cenných papírů – smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů či jiných cenných papírů
KONTAKTUJTE NÁS

Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu mají za úkol především zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím finančních institucí či jiných povinných osob. Zajistíme pro vás:

 • poradenství ohledně nastavení AML procesů
 • vytvoření systému vnitřních zásad (vnitřní předpis)
 • systém hodnocení AML rizik
 • roční hodnotící zprávu
 • školení zaměstnanců a jejich testování
 • komunikaci s Finančním analytickým úřadem (FAÚ)
 • hodnocení a hlášení podezřelých obchodů

Více informací najdete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Compliance

Činnost compliance z pohledu finančních institucí lze popsat jako průběžnou kontrolu dodržování povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů společnosti.

Oblast výkonu compliance finančních či jiných institucí je poměrně rozsáhlá a z hlediska regulace často obtížně uchopitelná. Naše kancelář se na výkon compliance specializuje, má proto jako jedna z mála v ČR dlouholeté praktické zkušenosti s poskytováním služeb tohoto typu.

Jsme advokáti a umíme výkon compliance zkombinovat s právními službami. To v praxi znamená, že vám nejenom nastavíme vnitřní kontrolní systémřízení operačních rizik a AML/CFT, ale vytvoříme vám na míru šité vnitřní předpisy, připravíme klientské smlouvy a obchodní podmínky a zkontrolujeme vám smlouvy s vašimi spolupracovníky a obchodními partnery. Kombinace compliance a právních služeb vám umožní komplexně pokrýt právní regulaci vašeho podnikání.

Podrobněji našem řešení pro vaše o compliance zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Interní audit

Interní audit je zpravidla nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému finančních či jiných společností. K dokonalému zvládnutí interního auditu je třeba hluboká znalost auditované problematiky a zkušenost s interními procesy ve společnostech. Klíčovými tématy interního auditu jsou kontrola řízenívnitřní kontrolní systémřízení rizik a související problematiky.

Problematika interního auditu se může jevit jako obtížně uchopitelná. Naše kancelář a spolupracující odborníci však mají rozsáhlé zkušenosti z tohoto oboru. Budeme vám a vašim zaměstnancům k ruce ke konzultacím.

KONTAKTUJTE NÁS

Reporting ČNB, FATCA, GATCA

Metody a způsoby výkaznictví České národní bance se vyvíjí, je třeba průběžně sledovat legislativní požadavky a změny. Pomůžeme vám efektivně nastavit pravidelné reporty, připravíme i mimořádná hlášení, abyste se mohli věnovat svému podnikání. Pokud máte klienty se zahraničním přesahem, pomůžeme vám i s reporty FATCA a GATCA.

VÍCE INFORMACÍ

Mohlo by vás zajímat..

Investiční zprostředkovatelé mohou dle soudu EU předávat pokyny zahraničním obchodníkům s cennými papíry

Dne 16. května 2024 byl uveřejněn přelomový rozsudek Soudního dvora Evropské unie, kterým dochází k prolomení dosavadního ...

Evidence investičních nástrojů: Kolik stupňů je potřeba?

Dle českého právního řádu se v současnosti setkáváme s dvoustupňovou evidencí investičních nástrojů. Nadřazenou je centrální ...

Velké změny v AML zákoně

1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné ...

Regulace vyřešíme za vás.