Finanční služby a regulace

Pomůžeme vám s regulací podnikání v oblasti finančního trhu. V České republice regulují finanční trh především Česká národní banka, Ministerstvo financí a Finanční analytický úřad. S naší pomocí nastavíte procesy a vnitřní postupy tak, aby odpovídaly právním předpisům, vyškolíme zaměstnance, navrhneme vnitřní kontrolní systém a všechny potřebné dokumenty.

 

Smlouvy o finančních službách

Poskytovatelé finančních služeb jsou zpravidla povinni uzavřít se svými klienty písemné smlouvy na finanční služby. Smlouvy mohou být uzavřeny v listinné či elektronické podobě, za podmínek stanovenými konkrétními právními předpisy pro danou oblast finančního trhu. Smlouvy lze s klienty uzavřít osobně, na dálku či konkludentním jednáním. Připravíme pro vás vzorové smlouvy ze všech oblastí finančního trhu, včetně obchodních podmínek a sazebníků poplatků. Umíme vám doporučit jednoduchý a právně závazný proces uzavírání smluv, a to i prostřednictvím elektronických prostředků či konkludentním jednáním. Do procesů uzavírání smluv umíme zaimplementovat procesy AML/CFT proti praní špinavých peněz, tedy identifikaci a kontrolu klienta a navazující povinnosti.

Do širokého výčtu smluv o finančních službách, které pro vás připravíme, spadají smlouvy týkající se zejména následujících oblastí:

 • platební služby a elektronické peníze– rámcové smlouvy o platebních službách
 • spotřebitelské úvěrování – smlouvy o spotřebitelském úvěru
 • investiční služby – komisionářské, zprostředkovatelské a obhospodařovatelské smlouvy na investiční služby
 • kolektivní investování – smlouvy o úpisu investičních fondů, smlouvy na správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 ZISIF
 • pojistné smlouvy – smlouvy o sjednání či zprostředkování pojištění
 • směny měn – smlouvy o směnárenských službách
 • emise dluhopisů a jiných cenných papírů – smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů či jiných cenných papírů
KONTAKTUJTE NÁS

Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu mají za úkol především zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím finančních institucí či jiných povinných osob. Zajistíme pro vás:

 • poradenství ohledně nastavení AML procesů
 • vytvoření systému vnitřních zásad (vnitřní předpis)
 • systém hodnocení AML rizik
 • roční hodnotící zprávu
 • školení zaměstnanců a jejich testování
 • komunikaci s Finančním analytickým úřadem (FAÚ)
 • hodnocení a hlášení podezřelých obchodů

Více informací najdete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Compliance

Činnost compliance z pohledu finančních institucí lze popsat jako průběžnou kontrolu dodržování povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů společnosti.

Oblast výkonu compliance finančních či jiných institucí je poměrně rozsáhlá a z hlediska regulace často obtížně uchopitelná. Naše kancelář se na výkon compliance specializuje, má proto jako jedna z mála v ČR dlouholeté praktické zkušenosti s poskytováním služeb tohoto typu.

Jsme advokáti a umíme výkon compliance zkombinovat s právními službami. To v praxi znamená, že vám nejenom nastavíme vnitřní kontrolní systémřízení operačních rizik a AML/CFT, ale vytvoříme vám na míru šité vnitřní předpisy, připravíme klientské smlouvy a obchodní podmínky a zkontrolujeme vám smlouvy s vašimi spolupracovníky a obchodními partnery. Kombinace compliance a právních služeb vám umožní komplexně pokrýt právní regulaci vašeho podnikání.

KONTAKTUJTE NÁS

Interní audit

Interní audit je zpravidla nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému finančních či jiných společností. K dokonalému zvládnutí interního auditu je třeba hluboká znalost auditované problematiky a zkušenost s interními procesy ve společnostech. Klíčovými tématy interního auditu jsou kontrola řízenívnitřní kontrolní systémřízení rizik a související problematiky.

Problematika interního auditu se může jevit jako obtížně uchopitelná. Naše kancelář a spolupracující odborníci však mají rozsáhlé zkušenosti z tohoto oboru. Budeme vám a vašim zaměstnancům k ruce ke konzultacím.

KONTAKTUJTE NÁS

Reporting ČNB

Metody a způsoby výkaznictví České národní bance se vyvíjí, je třeba průběžně sledovat legislativní požadavky a změny. Pomůžeme vám efektivně nastavit pravidelné reporty, připravíme i mimořádná hlášení, abyste se mohli věnovat svému podnikání.

KONTAKTUJTE NÁS

Mohlo by vás zajímat..

Vše, co jste chtěli vědět o digitálních měnách centrálních bank (CBDC)

Ještě před pár lety jsme o CBDC něvěděli skoro nic. Nyní se některé centrální banky tváří, že by neměly problém je do pár let ...

Nabývání vlastních akcií

Nabývání vlastních akcií je proces, kdy akciová společnost nabývá úplatně či bezúplatně své vlastní akcie od akcionářů. Je ...

Případová studie: IPO mmcité a.s. na trhu START Burzy cenných papírů Praha

Společnost mmcité a.s. z Uherského Hradiště, výrobce městského mobiliáře, městských laviček, stojanů na kola nebo přístřešků ...

Regulace vyřešíme za vás.