Náležitá péče dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (FATCA/GATCA)

Mgr. Filip Urban
Finanční služby a regulace

Povinností každé oznamující české finanční instituce je prověřovat, zda nevede oznamovaný účet. Tím se rozumí finanční účet tedy i majetková účast držená osobou s bydlištěm ve státě, který je stranou smlouvy o automatizované výměně informací při správě daní nebo v USA. Případně též právnické osoby, které mají skutečné majitele z dříve uvedených států a byly založeny za účelem držby či správy majetku, tzv. pasivní nefinanční entity.

Zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále jen „Zákon“), stanovuje základní postup náležité péče pro účely GATCA/CRS nebo případy, s nimiž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu v oblasti daní, pokud sama neobsahuje postup náležité péče (jako třeba dohoda s USA tzv. FATCA). Zákon i FATCA rozdělují postupy pro dříve existující účty, před nabytím účinnosti a účty nové tedy založené od 1. července 2014 pro FATCA a 1.1.2016 pro GATCA/CRS. Dále se budeme věnovat postupům pouze pro nové účty.

V případě účtů fyzických osob je třeba získat čestné prohlášení o tom, kde je majitel účtu daňovým rezidentem. Toto čestné prohlášení může být součásti jakéhokoliv dokumentu smluvní dokumentace včetně např. investičního či AML dotazníku. Pokud dojde ke změně a povinná osoba má důvod předpokládat, že původní prohlášení je nesprávné nebo nespolehlivé, musí do 90 dnů nebo do konce kalendářního roku (podle toho, která skutečnost nastane dříve) obstarat nové čestné prohlášení nebo vysvětlení prokazující správnost původního čestného prohlášení.

Stejně jako u fyzických osob tak i u osob právnických je třeba získat čestné prohlášení o daňové rezidenci. Dále je třeba zjistit, zdali se nejedná o pasivní nefinanční entitu. K tomuto zjištění je možné využít čestné prohlášení nebo dostupné informace o společnosti na základě kterých je možné odůvodněně určit, jestli je společnost aktivní nebo pasivní nefinanční entitou.   

Pro účty fyzických osob je postup pro účely FATCA obdobný jako GATCA/CRS avšak dále stanovuje výjimky pro případy depozitních účtů a pojistných smluv. FATCA taktéž stanovuje jaké formuláře mají být vyplněny, pokud klient je daňovým rezidentem USA. Také stanovuje povinnost, že pokud si společnost není jistá, zdali daná osoba je či není daňovým rezidentem USA (např. nespolehlivé čestné prohlášení), je třeba postupovat jako by se jednalo o daňového rezidenta USA.

Oblast mezinárodní spolupráci při správě daní máme detailně nastudovanou a prošlapanou. Pro naše klienty provádíme reporting FATCA/GATCA. Obraťte se na nás, pomůžeme i vám.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí