Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak smí propagovat subjekty finančního trhu?

Ing. Kateřina Sobotková
Pravidel, která musí subjekty finančního trhu dodržovat při zveřejňování informací je celá řada. Níže popisujeme vybraná z nich, přičemž podstatnou část článku věnujeme kapitálovému trhu. 1. Kapitálový trh V této oblasti je stěžejní Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se…

Na jaké poskytovatele investičních služeb dopadá DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
O přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které reaguje na potřebu řešení kybernetické bezpečnosti subjektů finančního trhu a zavádí jednotná pravidla pro zvýšení odolnosti finančního systému napříč členskými státy, jsme informovali v…

Co je a co není investiční crowdfunding

JUDr. Lumír Schejbal
Kdo si přečte všechny regulatorně technické standardy (RTS) k nařízení o crowdfunding, musí být vyděšen vysokými požadavky na žadatele o licenci. Interně jsme to v kanceláři nazvali hybrid mezi malou bankou (hodnocení kreditního rizika, zajištění informační bezpečnosti a další kritéria) a obchodník…

Jak si ČNB stojí v úspěšnosti licenčních řízeních v rámci EU?

JUDr. Lumír Schejbal
EBA zveřejnila svoji zprávu, v níž porovnává licenční řízení v jednotlivých evropských státech pro subjekt žádajících o povolení k činnosti dle směrnice o platebních službách (PSD2). Získání licence platební instituce nebo vydavatele elektronických peněz se dle zprávy jeví v ČR jako komplikovanější…

Licence podle nařízení MiCA

SCHEJBAL & PARTNERS
Povolení pro služby s kryptoaktivy Nové nařízení EU MiCA zabývající se kryptoaktivy zavádí novou licenci pro CASP, tedy pro Crypto-Assets Service Provider neboli česky „poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy”. Licence pro CASP má regulatorní povinnosti podobné těm, co musí splňovat…

Postoj ČNB k záznamům (video)hovorů a další komunikace

Ing. Kateřina Sobotková
Česká národní banka zveřejnila stanovisko o jejím přístupu k záznamům telefonických hovorů a elektronické komunikace při poskytování investičních služeb. Níže uvádíme přehled vybraných skutečností, které stanovisko uvádí. Povinnost uchovávat záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí