Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Alternativní fond (alternatívny fond)

JUDr. Lumír Schejbal
Jedná se o investiční vehikl v praxi označovaný jako fond dle § 15 ZISIF, minifond nebo Friends And Family Fond. Tento jednoduchý fond, který lze registrovat v České republice podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), je jednou z možností, jak…

Co přináší DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
DORA není holka, ani Lola, co běží o život (Lola rennt, 1998). Jedná se o Evropskou komisí připravované Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA). Cílem nařízení DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a…

Finanční poradenství a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation neboli SFRD) v některých svých důležitých ustanoveních vstupuje v účinnost již 10. 3. 2021. Jedná se o důležitou část…

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová
Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…

Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Mgr. Kristýna Adlerová
V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s povinností implementovat 5. AML směrnici do právního řádu členských států EU. Ustanovení ZESM vstupují v účinnost 1. června 2021. V souvislosti se zákonem byly navrženy změny…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí