Právo IT

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Kdy budou kryptoaktiva v ČR podléhat regulaci a koho se regulace bude týkat?

Mgr. Ondřej Bartošík
O tématu regulace kryptoaktiv jsme měli možnost diskutovat 14. září 2021 u kulatého stolu, ke kterému ČNB pozvala naši advokátní kancelář i další společnosti specializující se na problematiku kryptoaktiv. Hlavním tématem bylo nové nařízení Evropské komise o trzích s kryptoaktivy (MiCA), které by…

Podporujeme zelenou budoucnost Brna

JUDr. Lumír Schejbal
Slavnostním podpisem Lumíra Schejbala se naše kancelář veřejně a ráda připojila k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na naplnění a navýšení závazku statutárního města Brna o snižování produkce CO2.V rámci výzvy #pripravBrno jsme se zavázali aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí ve…

Lumír Schejbal komentuje pro časopis Bankovnictví nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA) se intenzivně věnujeme. Bude povinné pro všechny regulované a dohlížené subjekty, proto jsme hlavní změny shrnuli stručně v jiném článku. V posledním čísle odborného časopisu Bankovnictví…

Návrhy nařízení Evropské komise upravující transakce s kryptoaktivy

JUDr. Lumír Schejbal
Kryptoaktiva včetně digitálních tokenů nejsou v současné době komplexně regulována. To vede k širokým diskuzím o jejich právní povaze s nejasnými výsledky. Některé státy krypto aktiva regulují, jiné nikoli. Evropská komise z důvodu sjednocení regulace v EU publikovala koncem září návrhy nařízení ke…

IT Outsourcing z pohledu práva

Mgr. Ondřej Bartošík
Důvody IT outsourcingu Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění a přesun některých podpůrných činností firmy (tedy činností, které netvoří její hlavní předmět podnikání), které dosud vykonávali její zaměstnanci na jinou společnost, která se na danou činnost specializuje. Hlavními důvody pro…

Softwarová licence, licenční smlouva

Mgr. Ondřej Bartošík
Software neboli počítačový program Z právního pohledu je na software nahlíženo jako na věc, a to jako na věc nehmotnou. Jako s každou věcí, tak i se software je možné nakládat různými způsoby. Software je definován jako autorské dílo, v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (Autorský zákon),…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí