Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Brzký konec korunových dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal
Nenápadné ustanovení v zákoně o dani z příjmu (ZDP) umožňuje fyzickým osobám nepodnikatelům vyhnout se zdanění úrokových výnosů z dluhopisů o velmi nízké nominální hodnotě, v praxi zpravidla ve výši 1 Kč. Uvedené se odvíjí od ustanovení § 36 odst. 3 ZDP, kde je uvedeno, že „základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.“
V případě, že emitent vydá dluhopis s nominální hodnotou 1 Kč, a tento je úročen 10% p.a., činí roční úrok 0,10 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se úrok z dluhopisu zaokrouhluje na celé koruny dolů, v daném případě tedy na nulu, bude nulový i základ daně, na který by měla být aplikována 15% daň z příjmů z kapitálového majetku.
Základním předpokladem pro emisi dluhopisů je vypracování emisních podmínek, kde emitent stanoví základní parametry dluhopisů (zejména nominální hodnotu, emisní kurs, výnos, splatnost). Do 31.7.2012 schvalovala emisní podmínky všech dluhopisů vydaných v České republice Česká národní banka. Tato povinnost však byla v zákoně o dluhopisech zrušena, čímž se vydávání dluhopisů značně zjednodušilo. Pokud dluhopisy nejsou veřejně nabízeny (inzerce, webové stránky emitenta), nepodléhají ani povinnosti uveřejnit prospekt.
Výše uvedené skutečnosti vedly k tomu, že ve druhé polovině roku 2012 zažívá Česká republika boom korunových dluhopisů. Není se co divit. Jejich emise je výhodná zejména pro společníky obchodních společností, kteří těmto společnostem ze svých zdrojů půjčují finanční prostředky na financování podnikatelské činnosti. Úrokové výnosy z půjček musejí společníci standardně zdanit 15% daní z kapitálových příjmů. Pokud společnost a společníci tyto půjčky nahradí emisí korunových dluhopisů, dosáhnou toho, že úrokové výnosy společníků z dluhopisů nebudou daněny.
Daňová výhoda korunových dluhopisů zanedlouho skončí. V platnost již vstoupila novela ZDP, která mění způsob výpočtu základu daně z dluhopisových výnosů, a daňové osvobození tak již nebude možné využít. Novela bude účinná od 1.1.2013. Novela ZDP však obsahuje v přechodných ustanoveních pravidlo, které stanoví, že nový způsob výpočtu daně se nepoužije pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem účinnosti novely.
Uvedené ustanovení emitentům umožní emitovat korunové dluhopisy s libovolně dlouhou splatností, které bude možné mít „v zásobě“ a nechat je upsat prvním nabyvatelům, až uzná za vhodné, přičemž pro ně stále bude platit zvýhodněný daňový režim. Vydat korunové dluhopisy „do zásoby“ je však možné pouze do 31.12.2012 a pouze v zaknihované podobě v Centrálním depozitáři cenných papírů. Dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech se „na dluhopisy, které jsou při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci podle zvláštního právního předpisu, se hledí jako na řádně vydané v okamžiku jejich zápisu na tento účet, jsou-li splněny ostatní náležitosti stanovené tímto zákonem, popřípadě jiným právním předpisem pro vydání dluhopisů.“
Pokud emitenti nechtějí emitovat zaknihované dluhopisy, mohou je vydat v listinné podobě. Aby se však na ně uplatnilo daňové zvýhodnění, musejí být vydány, tedy předány prvním nabyvatelům, do 31.12.2012.
(článek vyšel v příloze LN PRÁVO a JUSTICE 1.11.2012)

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí