Stanovené finanční instituce (např. banky, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, spořitelní družstva, investiční společnosti a fondy, poskytovatele směnárenských služeb) jsou dle vyhlášky České národní banky (dále jen „ČNB“) č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „vyhláška“) povinny vypracovat hodnotící zprávu o činnost instituce v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zpráva musí být vyhotovena a projednána statutárním orgánem a v případě zřízení, kontrolním orgánem povinné osoby do 4 měsíců od skončení hodnoceného období, za které je zpracována. Hodnoceným obdobím bude zpravidla kalendářní rok, zpráva tak bude muset být ve většině případů zpracována a schválena do 30. 4. roku následujícího po skončení hodnoceného kalendářního roku.

Hodnotící zpráva musí zhodnotit, zda postupy a opatření, které instituce uplatňuje v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsou dostatečně účinné a zda byly v systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření instituce v uplynulém období zjištěny nedostatky, a jaká rizika z toho mohou pro instituci plynout.

Veškeré závěry a hodnocení obsažené v hodnotící zprávě musejí být řádně odůvodněny. Řádné odůvodnění závěrů ve zprávě je novinkou, kterou přinesla novela vyhlášky účinná od července 2014. Novela v této části reagovala na skutečnost, že mnoho finančních institucí plnilo povinnost vypracovat hodnotící zprávu pouze formálním způsobem a skutečnosti v ní uvedené nejen že nebyly řádně hodnoceny, ale ani odůvodněny. Novela nyní umožňuje ČNB důkladnější ověření skutečností uvedených ve zprávách.

Hodnotící zprávu spolu s vyjádřením orgánů společnosti musí být finančními institucemi uschovávána nejméně po dobu 5 let od jejich vyhotovení a projednání.

MF FAU, respektive ČNB, při kontrolách finančních institucí v oblasti dodržování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) vždy vyžaduje předložení hodnotících zpráv a zpravidla provádí i hodnocení jejich kvality. Z uvedeného důvodu nedoporučujeme finančním institucím vypracování ročních hodnotících AML/CFT zpráv podcenit.