Nová vyhláškač. 23/2014 Sb. (dále jen „nová vyhláška“), která nahradila vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Nová vyhláška provádí některá ustanovení o kapitálových požadavcích směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD IV“) a nařízení č. 575/2013 EU (dále jen „CRR“). Nová vyhláška také v § 10 nově odkazuje na metodické pokyny evropských dozorových orgánů EBA a ESMA.

Kromě bank a úvěrních a spořitelních družstev se vyhláška ve většinovém rozsahu vztahuje na obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankami, ale jsou IZ dle CRR. Na obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou ani bankou, ani IZ ve smyslu CRR se pak vyhláška vztahuje v menšinovém rozsahu, stejně tak jako na samotné IZ. Vsouladu s požadavky CRD IV a CRR byla doplněna a zpřesněna:

a) pravidla kontrolního a řídicího systému institucí, např. i s ohledem na rekodifikaci soukromého práva a novou možnost zvolit monistický řídicí systém korporace.

b) pravidla pro krytí a omezení rizik

c) požadavky na uveřejňování informací a předkládání některých informací ČNB

d)pravidla pro pobočky bank z jiného než členského státu

Kromě shora uvedeného směrnice stanoví i pravidla upravující nabývání, financování a posuzování aktiv, která nejsou na úrovni EU dosud harmonizována. Unijní i vnitrostátní požadavky na řídicí a kontrolní systém jsou upraveny v části druhé nové vyhlášky, přičemž podrobnější úpravu obsahují zejména ustanovení upravující systém řízení rizik, předpoklady řádné správy a řízení, systém vnitřní kontroly a prověřování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému. Důraz je kladen na personální předpoklady členů vedoucího orgánu, výboru a osob ve vrcholném vedení, jakož i osob v klíčových funkcích. Co se týče úpravy odměňování, stanovuje se oproti předchozí úpravě, že pohyblivá složka odměny vybraného pracovníka nesmí přesahovat 100 % pevné složky celkové odměny tohoto pracovníka, a to s ohledem. Dále jsou stanovena výjimky při zohlednění pohyblivé složky v případě její výplaty ve finančních nástrojích, jejichž splatnost je odložena na dobu nejméně 5-ti let. V souvislosti s přijetím nové vyhlášky, která si klade za cíl vytvořit rámec pro posílení stability a bezpečnosti dotčených subjektů na finančním trhu, lze očekávat nutnost vynaložení finančních prostředků a změn a upřesnění vnitřních předpisů dotřených osob a zavedení nových postupů.