V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde počínaje 1.1.2014 k výrazným změnám v právní úpravě občanských sdružení. Pokud občanské sdružení poskytuje služby nejen svým členům, ale rovněž veřejnosti, mělo by nastávajícím změnám věnovat náležitou pozornost a nejpozději ve lhůtě do 31.12.2013 provést zápis o změně právní formy notářským zápisem.

Pokud ve lhůtě do 31.12.2013 nedojde ke změně právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, může občanské sdružení změnit svou právní formu na ústav (zejména občanská sdružení poskytující sociální služby) nebo sociální družstvo. V opačném případě budou tato občanská sdružení považována za spolek.

Jde-li o novou právní úpravu spolků, je důležité upozornit na povinnost spolku ve lhůtě tří let od účinnosti NOZ, tj. do 31.12.2016 přizpůsobit svou společenskou smlouvu nebo statut příslušným ustanovením NOZ a ve lhůtě dvou let od účinnosti NOZ, tj. do 31.12.2015, přizpůsobit svůj název zákonným požadavkům a zahrnout označení „spolek“ nebo „ zapsaný spolek“ popř. zkratka „z.s.“ do svého názvu. Veškeré spolky budou nově evidovány ve spolkovém rejstříku, který povedou rejstříkové soudy a jehož součástí bude i sbírka listin.