Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

JUDr. Lumír Schejbal

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice, avšak katastrální zákon jako protipól nastavil systém procesů na ochranu jeho práv.Může nastat situace, kdy na základě falešné nebo podvodem udělené plné moci převede osoba A nemovitost vlastníka B na osobu C. O zahájení vkladového řízení se vlastníkovi odešle upozornění na adresu pro doručování, kterou má katastrální úřad k dispozici, nebo do datové schránky. Vklad bude proveden nejdříve 20 dní po odeslání takové výzvy, nicméně vlastník se může zdržovat na jiné adrese, být na služební cestě nebo dovolené a o zahájení řízení se vůbec nedozví. Vklad však proběhne, i když nebude na upozornění reagovat. Po provedení vkladu mu bude na stejnou adresu nebo do datové schránky odesláno oznámení o provedení vkladu, o tomto se však ze stejných důvodů také nemusí dovědět.Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb., proto zavedl další prostředek ochrany, a to sledování změn, který chrání vlastníky a další oprávněné osoby a umožňuje jim rychle reagovat na neoprávněné manipulace s nemovitostí. Jakmile totiž vlastník/oprávněná osoba zjistí, že dochází k neoprávněným krokům, může zasáhnout ještě dříve, než bude vklad proveden, případně může na provedený vklad efektivně reagovat a požádat dle § 24 a násl. katastrálního zákona o zápis poznámky spornosti do katastru nemovitostí za současného podání negatorní žaloby.

Na internetu je dostupných mnoho tzv. hlídačů katastru, ty nicméně sledují až zveřejněné změny a nejsou proto o nic efektivnější, než doručení dopisu o provedené změně a neumožňují rychlou a účinnou obranu.Tato služba je poskytována na základě žádosti a za úplatu, kdy se hradí poplatek vždy na 12 měsíců ode dne aktivace služby. Pro poskytnutí služby je nutno vyplnit žádost, dostupnou na webových stránkách katastru nemovitostí, případně na katastrálním pracovišti. Služba se vztahuje na všechny nemovitosti, ke kterým má osoba vztah popsaný v bodě 1), žádnou nemovitost nelze ze sledování vyloučit.

Níže uvádíme podrobný návod, jak si zřídit službu sledování změn.

1) Komu úřad službu poskytuje:

 • vlastníkovi
 • zástavnímu nebo podzástavnímu věřiteli
 • oprávněnému z věcného břemene
 • oprávněnému z předkupního práva ujednaného jako věcné právo
 • oprávněnému z práva zpětné koupě, z práva lepšího kupce, nájemci nebo pachtýři

2) Informace se poskytují o následujících změnách:

 • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou
 • provedení vkladu
 • provedení záznamu
 • zápis poznámky

3) Jakou formou informace poskytuje:

 • sms zprávou
 • elektronickou poštou
 • datovou schránkou
 • webovou službou

4) Podmínky zřízení služby sledování změn (stejný postup a režim platí pro změny služby):

 • vyplnění žádosti, prokázání totožnosti žadatele a uhrazení poplatku popsaného v bodě 7)
 • vzor žádosti je dostupný na webových stránkách katastru nemovitostí, zde.
 • žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, čímž dojde k ověření totožnosti žadatele
 • listinná žádost zasílaná dopisem musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
 • žádost lze podat osobně na libovolném katastrálním pracovišti, zde potřeba předložit průkaz totožnosti

5) Po zřízení služby je založen zákaznický účet a budou vám předány přihlašovací údaje.

6) Služba je aktivována po zaplacení poplatku (zpravidla do 24 hodin).

7) Výše poplatku

 • Do 20 nemovitostí – 200 Kč / rok
 • V případě většího počtu nemovitostí, tedy 21 a více – 10 Kč / každá nemovitost / rok (max. 500.000,- Kč ročně) – zde je poskytována sleva 20 % při poskytování údajů webovou službou v XML formátu

8) Před koncem 12 měsíčního období je uživateli zaslána výzva k zaplacení poplatku na další období, pokud nedojde k úhradě nejpozději den před začátkem období, sledování změn se zruší.

9) Aplikaci podporují tyto prohlížeče: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome – na ostatních prohlížečích nebyla její správnost testována; Pro správné fungování aplikace je vyžadována podpora Javascriptu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí