Právo IT

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Lumír Schejbal komentuje pro časopis Bankovnictví nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA) se intenzivně věnujeme. Bude povinné pro všechny regulované a dohlížené subjekty, proto jsme hlavní změny shrnuli stručně v jiném článku. V posledním čísle odborného časopisu Bankovnictví…

Návrhy nařízení Evropské komise upravující transakce s kryptoaktivy

JUDr. Lumír Schejbal
Kryptoaktiva včetně digitálních tokenů nejsou v současné době komplexně regulována. To vede k širokým diskuzím o jejich právní povaze s nejasnými výsledky. Některé státy krypto aktiva regulují, jiné nikoli. Evropská komise z důvodu sjednocení regulace v EU publikovala koncem září návrhy nařízení ke…

IT Outsourcing z pohledu práva

Mgr. Ondřej Bartošík
Důvody IT outsourcingu Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění a přesun některých podpůrných činností firmy (tedy činností, které netvoří její hlavní předmět podnikání), které dosud vykonávali její zaměstnanci na jinou společnost, která se na danou činnost specializuje. Hlavními důvody pro…

Softwarová licence, licenční smlouva

Mgr. Ondřej Bartošík
Software neboli počítačový program Z právního pohledu je na software nahlíženo jako na věc, a to jako na věc nehmotnou. Jako s každou věcí, tak i se software je možné nakládat různými způsoby. Software je definován jako autorské dílo, v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (Autorský zákon),…

SCHEJBAL&KOPEČNÝ posiluje tým v oblasti IT práva

JUDr. Lumír Schejbal
Advokátní kancelář SCHEJBAL&KOPEČNÝ rozšiřuje svůj tým v oblasti práva IT o nového kolegu Ondřeje Bartošíka. Díky rozšíření týmu v této oblasti o zkušeného právníka a praktika bude advokátní kancelář schopna ve větším rozsahu poskytovat služby v této rychle rostoucí oblasti práva. Ondřej Bartošík…

Co je třeba ošetřit u smlouvy o dílo na vývoj softwaru na zakázku

JUDr. Lumír Schejbal
Vývoj softwaru na zakázku není levnou záležitostí. Proto je nutné velmi dobře ošetřit autorská a vlastnická práva k softwaru na straně objednatele díla. Bohužel v praxi se setkáváme se smlouvami o dílo, které autorská a další práva řeší z pohledu objednatele nedostatečně. Na co by se tedy…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí