Právní blog

Kdo může vydávat dluhopisy a jak na to

Emise dluhopisů zpravidla využívají 3 skupiny korporací: Ty, které nedosáhnou na bankovní úvěr, ať již z důvodu krátké existence, nebo nepřesvědčivých finančních výsledků. Společnosti, které by na úvěr dosáhly, ale podmínky, které musejí v bance splnit nechtějí akceptovat a jdou cestou emise vlastních dluhopisů. Společnosti, které používají ...


Plán obchodní činnosti k žádosti o licenci obchodníka s cennými papíry

Povinnou přílohou žádosti o udělení oprávnění k činnosti obchodníka s cennými papíry (OCP) je dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), plán obchodní činnosti žadatele podložený reálnými ekonomickými propočty. Dle § 2 písm. e) vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné ...


Dluhopisy pod palbou ČNB

V nedávné době vydala Česká národní banka dvě precedentní rozhodnutí. První rozhodnutí se vztahuje k pokoutnému fondu kolektivního investování ve smyslu § 98 zákona č. 204/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Sankcionovaná společnost neoprávněně shromažďovala peněžní prostředky od veřejnosti nejprve ...


Obchodní plán pro licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Klíčovým přílohou pro povolení k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (NPSÚ) dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) je plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty. Dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o ...


Společný standard pro oznamování (CRS) – GATCA

Společný standard pro oznamování (CRS – Common Reporting Standard) je mezinárodní systém podporující automatickou výměnu informací, které by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Právním základem pro CRS je mnohostranná dohoda příslušných orgánů provádějící Úmluvu o ...


Jak na výzvu ČNB k odstranění nedostatků žádosti o registraci či licenci

Licenční či registrační řízení před Českou národní bankou (ČNB) jsou velmi složitá. Bez ohledu na požadovaný druh oprávnění jsou jednotlivé licenční řízení svou strukturou obdobná, liší se zpravidla jen ve specificích poskytovaných finančních služeb a v úpravě rizik a postupů ve vztahu ke klientskému majetku. Většina podaných žádostí na ČNB má ...


Licence České národní banky pro FinTech společnosti

Co je to FinTech? V posledních letech se můžeme setkávat, zejména v odborném tisku, s populárním pojmem FinTech. Co to vlastně je? Dle našeho názoru můžeme FinTech společnost definovat jako poskytovatele regulovaných finančních služeb prostřednictvím moderních technologií. Tyto společnosti často využívají principy sdílené ekonomiky, nové ...


Zákon o spotřebitelském úvěru – prokazování odborné způsobilosti po datu 1. 3. 2017

Dle § 176 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) lze do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona prokázat odborné znalosti a dovednosti čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Avšak osoby, které podaly na Českou národní banku (ČNB) žádost o udělení licence nebankovního ...