Právní blog

Lze emisí podnikových dluhopisů financovat operativní leasing?

Emise dluhopisů, ať již veřejné či soukromé, podléhají relativně složité právní regulaci. Právní předpisy upravují zejména způsob využití finančních prostředků získaných z upsaných emisí dluhopisů a pravidla pro nabídku dluhopisů koncovým upisovatelům. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách omezuje činnost pokoutných bank. Přičemž § 2 zákona o bankách ...


Novinky u svěřenských fondů od 1. 1. 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde k významným změnám v právní úpravě svěřenských fondů. Novelizace byla reakcí na požadavky nové evropské směrnice proti praní špinavých peněz (AML), jejíž cílem je transparentnost vlastnických vztahů dopadajících na svěřenské fondy. Hlavní ideou novely je funkční propojení rejstříkového zákona a implementace ...


Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním - alternativní fond dle § 15 ZISIF

Osoby, které nejsou oprávněny obhospodařovat investiční fondy a zároveň v České republice spravují nebo hodlají spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů, jsou povinny se podle § 596 písm. ...


Kdo může vydávat dluhopisy a jak na to

Emise dluhopisů zpravidla využívají 3 skupiny korporací: Ty, které nedosáhnou na bankovní úvěr, ať již z důvodu krátké existence, nebo nepřesvědčivých finančních výsledků. Společnosti, které by na úvěr dosáhly, ale podmínky, které musejí v bance splnit nechtějí akceptovat a jdou cestou emise vlastních dluhopisů. Společnosti, které používají ...


Plán obchodní činnosti k žádosti o licenci obchodníka s cennými papíry

Povinnou přílohou žádosti o udělení oprávnění k činnosti obchodníka s cennými papíry (OCP) je dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), plán obchodní činnosti žadatele podložený reálnými ekonomickými propočty. Dle § 2 písm. e) vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné ...


Dluhopisy pod palbou ČNB

V nedávné době vydala Česká národní banka dvě precedentní rozhodnutí. První rozhodnutí se vztahuje k pokoutnému fondu kolektivního investování ve smyslu § 98 zákona č. 204/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Sankcionovaná společnost neoprávněně shromažďovala peněžní prostředky od veřejnosti nejprve ...


Obchodní plán pro licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Klíčovým přílohou pro povolení k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (NPSÚ) dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) je plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty. Dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o ...


Společný standard pro oznamování (CRS) – GATCA

Společný standard pro oznamování (CRS – Common Reporting Standard) je mezinárodní systém podporující automatickou výměnu informací, které by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Právním základem pro CRS je mnohostranná dohoda příslušných orgánů provádějící Úmluvu o ...