Právní blog

Srovnání investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry

S rostoucími požadavky České národní banky na kvalifikovaný výkon činnosti investičního zprostředkovatele zajisté nejednoho společníka či akcionáře investičního zprostředkovatele napadlo, zda by nebylo lepší disponovat prestižnějším povolením k činnosti obchodníka s cennými papíry. Tento článek si klade za cíl, popsat základní rozdíly mezi ...


Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II

Ministerstvo financí předložilo v polovině září české vládě ke schválení návrh novely zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Tato novela mj. transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II). V souvislosti s touto novelou dojde k celé řádě změn v ...


Úspěšné rozšíření registrace (licence) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta CUREX SE v řízení o rozšíření registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Rozšíření licence spočívalo v registraci dalších platebních služeb, a to dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, vydávání a správa platebních ...


Náhrada za nezákonný postup státu – průtahy v řízení

Zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je dána možnost dožadovat se odškodnění za újmu způsobenou při výkonů státní nebo veřejné moci. Zákon zakotvuje, za které orgány odpovídá stát a za které územní celky, a to podle toho, kdo průtahy v řízení způsobil. ...


LIKVIDACE – postup a některá úskalí

Likvidace zahrnuje celou řadu právních i ekonomických úkonů směřujících k vypořádání majetkových a dalších poměrů likvidovaného subjektu. Z tohoto důvodu musí mít likvidátor nejen podrobnou znalost relevantních právních předpisů, ale i znalosti o ekonomice likvidace a podrobnou představu o majetku ke zpeněžení. Likvidátor musí porovnat reálné ...


Možnosti omezení práva na informace v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti

Právo na informace garantované čl. 17 Listiny základních práv a svobod představuje důležitou záruku zákonnosti ve veřejné správě. Právo na informace je zaručeno každému a lze jej omezit pouze zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného ...


Nová právní úprava platebních služeb

V regulaci platebního styku v rámci Evropské unie (EU), tedy i v Česku, dojde v blízké budoucnosti ke značným změnám. Na podzim roku 2015 lze očekávat přijetí novely Směrnice o platebních službách 2007/64/ES. Zavedení změn do českého právního řádu musí být provedeno do 2 let od přijetí směrnice. Přijetím novely směrnice dojde k řadě změn, např. ...


Fúze sloučením, proces a jeho úskalí

Fúzí korporací sloučením mohou být řešeny např. finanční potíže společností, kdy zpravidla prosperující společnost jako nástupnická převezme závazky i majetek zanikající a tato dále neprohlubuje svou případnou ztrátu. Fúze se uskutečňují také za účelem snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity podnikatelských aktivit, optimalizace ...