Právní blog

Dopad FATCA na české finanční instituce

Co je to FATCA Foreign Account Tax Compliance Act zkráceně „FATCA“ je americký zákon, který přijaly spojené státy v rámci snahy o vyšší efektivitu při správě daní, jedná se o jedno z opatření, přijatých úřady USA v návaznosti na celosvětovou hospodářskou krizi. FATCA nabyla účinnosti 1. července 2014. Hlavním účelem FATCA je zabránit daňovým ...


Změna právní úpravy a regulace nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a půjček

Ministerstvo financí chystá rozsáhlou novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Cílem změny zákona má být dle Ministerstva financí (MF) z přísnění vstupu do odvětví poskytování spotřebitelských úvěrů a eliminace velkého počtu poskytovatelů nebankovních úvěrových služeb a jejich zprostředkovatelů. Dle údajů Ministerstva průmyslu a ...


Úspěšná registrace našeho klienta jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Motra Finance s.r.o. při jeho registraci jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Registrace probíhala dle zpřísněných pravidel pro registraci po prosincové novele vyhlášky č. 141/2011 Sb. Stěžejní při registraci byl kvalifikovaně a realisticky ...


Chystaná změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů MiFID II

Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů. Mnoho pravidel bude upraveno pouze v přímo účinných ...


MiFID II a změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů

V souvislostí s MiFID II se chystá změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo financí chystá změny v oblasti regulace investičních zprostředkovatelů upravené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Návrh s jistotou ještě dozná změn, ale lze předpokládat, že v návrhu nastíněný základní rámec nové ...


Novela zákona o platebním styku

S účinností od 1.2.2015 byl novelizován zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Novelou č. 261/2014 Sb. bylo především doplněno ust. § 98a, které upravuje postup při odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, kdy plátce může odvolat svůj souhlas, dokud lze odvolat platební příkaz k dané transakci. Zákon explicitně stanoví, že plátce a ...


Náš článek o výboru pro audit na epravo.cz

S účinností od 13. 1. 2015 platí novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s cennými papíry. Zatímco dříve postačovalo, aby ...


Hodnotící zpráva v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Stanovené finanční instituce (např. banky, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, spořitelní družstva, investiční společnosti a fondy, poskytovatele směnárenských služeb) jsou dle vyhlášky České národní banky (dále jen „ČNB“) č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti ...