Právní blog

Holdingová struktura, legální způsob plánování výplaty výnosů z kapitálových korporací

Předmětem tohoto článku je stručný popis legální formy optimalizace výplaty dividend a podílů na zisku u právnických osob prostřednictvím holdingové struktury, tedy v rámci vztahu mezi mateřskou a dceřinou společností. Článek dále popisuje vytvoření optimalizačních holdingových struktur mezi vlastníky, fyzickými osobami a jejich kapitálovými ...


Veřejná nabídka dluhopisů bez prospektu?

V naší právní praxi se často setkáváme s dotazem, zda lze vydat emisi listinných dluhopisů bez prospektu, a tuto veřejně nabízet investorům, např. na internetu. Otázku je vždy nutné posuzovat pro každou jednotlivou emisi samostatně, neboť každá emise dluhopisů je individuální a má svá specifika spočívající např. v délce splatnosti, objemu emise ...


Úspěšný zápis našeho klienta do registru osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona ZISIF

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta BRODIS FUND, s.r.o. v řízení o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který ČNB vede v souladu s § 596 písm. f) ZISIF. Klient byl do seznamu vedeném Českou ...


Licence, oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Nový zákon o úvěru pro spotřebitele (ZUS), který by měl projít legislativním procesem a nabýt účinnosti v březnu roku 2016, významně zpřísňuje vstup do odvětví nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. Stávající poskytovatelé se budou muset nové právní úpravě přizpůsobit, nebo svou činnost ukončit. Licence ČNB Regulaci a dozor nad ...


Srovnání investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry

S rostoucími požadavky České národní banky na kvalifikovaný výkon činnosti investičního zprostředkovatele zajisté nejednoho společníka či akcionáře investičního zprostředkovatele napadlo, zda by nebylo lepší disponovat prestižnějším povolením k činnosti obchodníka s cennými papíry. Tento článek si klade za cíl, popsat základní rozdíly mezi ...


Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II

Ministerstvo financí předložilo v polovině září české vládě ke schválení návrh novely zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Tato novela mj. transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II). V souvislosti s touto novelou dojde k celé řádě změn v ...


Úspěšné rozšíření registrace (licence) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta CUREX SE v řízení o rozšíření registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Rozšíření licence spočívalo v registraci dalších platebních služeb, a to dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, vydávání a správa platebních ...


Náhrada za nezákonný postup státu – průtahy v řízení

Zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je dána možnost dožadovat se odškodnění za újmu způsobenou při výkonů státní nebo veřejné moci. Zákon zakotvuje, za které orgány odpovídá stát a za které územní celky, a to podle toho, kdo průtahy v řízení způsobil. ...