Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Chystaná novela zákona proti praní špinavých peněz

Mgr. Veronika Uhlířová

Vláda dne 1. 6. 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a další související zákony, který zapracovává především unijní právo do českého právního řádu. Dne 7. 7. 2020 prošel návrh prvním čtením v poslanecké sněmovně a nyní je ve druhém čtení.

Mezi významnější změny AML zákona patří:

 • definice skutečného majitele v ustanovení 4 odst. 4 se mění na:

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. a) skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebo
 2. b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Novela již počítá s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů, jehož návrh vláda schválila dne 1.6.2020 a dne 7.7.2020 prošlo prvním čtením v poslanecké sněmovně a nyní je ve druhém čtení.

 • 8 odst. 9 stanovuje, že povinná osoba kontroluje platnost a úplnost informací získaných v rámci identifikace a kontroly klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny. Četnost a rozsah kontroly vychází z rizikového profilu klienta.
 • nový § 9a stanovuje zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v případě, že na základě hodnocení rizik podle § 21a představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, a dále vždy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu s osobou usazenou ve vysoce rizikové třetí zemi, před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí zemí, před uskutečněním obchodu nebo při uzavírání obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou.
 • 11 odst. 7 upravuje identifikaci bez fyzické přítomnosti klienta nebo osoby zastupující klienta, kdy namísto dokladu potvrzujícího existenci účtu se nyní vyžaduje pouze prokázání existence účtu hodnověrným způsobem a dále zavádí v bodě g), že v případě, kdy platbu doprovází informace o účelu identifikace a označení povinné osoby spolu se jménem a příjmením fyzické osoby, která dala příkaz k provedení platby prostřednictvím účtu klienta, není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu. Umožňuje tedy za určitých podmínek dálkovou identifikaci pouze prostřednictvím jednoho dokladu totožnosti.
 • Identifikaci za fyzické přítomnosti klienta lze nově dle 11 odst. 8 nahradit také tak, že fyzická osoba sdělí povinné osobě své identifikační údaje a požadované další údaje k identifikaci stanoveným způsobem, přičemž je opatří svým kvalifikovaným elektronickým podpisem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.
 • 12 odst. 3 zařazuje možnost, kdy není třeba provést první platbu prostřednictvím ověřeného účtu vedeného na jméno klienta (v případě, že poskytovatel služby informování o platebním účtu nebo služby dání nepřímého příkazu prostřednictvím vyhrazeného rozhraní získá informaci o existenci platebního účtu vedeného na jméno klienta) a dále možnost, kdy není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu (v případě že za klienta fyzickou osobu nejedná jiná osoba a odůvodňuje-li to hodnocení rizik).
 • 12 odst. 6 – V případě poskytování spotřebitelských úvěrů lze při identifikaci na dálku (dle § 11 odst. 7) nahradit postup dle § 11 odst. 7 písm. f) a g) provedením první platby ze smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru na ověřený účet klienta, kterou bude (umožňuje-li to daný systém) doprovázet informace o účelu identifikace a označení povinné osoby. Doprovází-li platbu tato informace a odůvodňuje-li to hodnocení rizik poskytovatele spotřebitelského úvěru, není také třeba zasílat kopii podpůrného dokladu.
 • 13 – Zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta nově uplatňuje podle uvážení každá povinná osoba sama s tím, že musí být dodrženy následující podmínky: a) nižší rizikovost řádně odůvodněna v hodnocení rizik dle § 21a, b) klient, obchodní vztah, produkt nebo obchod nejsou označeny jako rizikové v hodnocení rizik na úrovni České republiky a c) nejsou naplněny podmínky pro provedení zesílené identifikace a kontroly klienta. V případě pochybností o splnění podmínek se zjednodušená identifikace nepoužije.
 • Nový § 15a upravuje postup při zjištění nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. V případě zjištění takové nesrovnalosti povinná osoba na nesrovnalost klienta upozorní a uvede, v čem nesrovnalost spatřuje. Pokud klient nesrovnalost neodstraní, je povinná osoba povinna oznámit tuto skutečnost příslušnému soudu.
 • Nový § 22a zakládá pojem Pověřená osoba:
 • Povinná osoba písemně pověří člena svého statutárního orgánu zajištěním plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.
 • K pověření podle odstavce 1 dojde do 60 dnů ode dne, kdy se tato osoba stala povinnou osobou, nebo ode dne, kdy zaniklo členství osoby pověřené podle odstavce 1 ve statutárním orgánu.
 • Pokud má povinná osoba pouze jednoho člena statutárního orgánu, platí, že byl takto pověřen podle odstavce 1.
 • Nový § 25a stanovuje, že zahraniční právnická nebo fyzická osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz a která na území České republiky působí prostřednictví provozovny, má povinnost (pokud splňuje podmínky dle tohoto ustanovení) určit ústřední kontaktní místo.
 • V části šesté došlo ke zvýšení sazeb za přestupky (např. nesplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč) a také k rozšíření kvalifikace přestupků (např. § 44a nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů)

Novel AML zákona sebou ponese nutnost provést úpravu systému vnitřních zásad, tedy vnitřního AML předpisu. Dále budou muset povinné právnické osob formalizovaným způsobem provést pověření odpovědného člena statutárního orgánu za oblast opatření proti praní špinavých peněz.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v lednu roku 2017 a od února téhož roku byla koncipientkou v naší advokátní kanceláři. Nyní u nás působí jako spolupracující advokátka. Během studií získávala pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích zaměřených zejména na generální praxi nebo také na exekutorském úřadě. V současné době se věnuje občanskému a obchodnímu právu a výkonu compliance. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí