Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Významná novela zákona proti praní špinavých peněz

Mgr. Kristýna Adlerová

Ke dni 10. ledna 2020 má být členskými státy EU transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, jinak známá také jako 5. AML směrnice, která se dotkne především zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“).

Velkou novinkou je rozšíření okruhu povinných osob, kam se nově zařadí také auditoři, daňoví poradci, osoby oprávněné skladovat kulturní památky či hodnoty, osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou, svěřenští správci, realitní makléři jednající jako zprostředkovatelé při pronájmu nemovitosti nebo osoby spravující majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Dále bude v zákoně upraveno zpřesnění postupu provádění identifikace, a to především v případě, že je klient zastoupen smluvním nebo zákonným zástupcem. Zesílená identifikace a kontrola klienta podle § 9a ZAML představuje postupy při jednání s klientem, obchodem nebo obchodním vztahem, který vykazuje vyšší riziko. Povinná osoba bude muset získat od takového klienta další dokumenty nebo informace o skutečném majiteli, zamýšlené povaze obchodního vztahu a zdroji finančních prostředků, majetku klienta a majetku skutečného majitele, ověření získaných dokumentů, pravidelné a zesílené sledování obchodního vztahu a jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby a klienta. U identifikace se také počítá s možností elektronické identifikace, což je úplná novinka. Taková identifikace proběhne například prostřednictvím občanského průkazu s čipem, bankovní identity, verifikovatelného videopřenosu apod.

Výraznou změnou je zvýšení sankcí za porušení povinností plynoucích ze ZAML a to až do výše 130.000.000,- Kč pro finanční a úvěrové instituce. Takto vysoká pokuta hrozí např. za přestupky jako neoznámení podezřelého obchodu, nesplnění povinnosti odložení příkazu klienta apod.

Upravena bude také působnost a pravomoc dozorčích orgánů. Profesní komory novelou získají pravomoci státního orgánu v rámci AML a bude jim umožněno vykonávat efektivní dozor. Finanční analytický úřad (FAÚ) bude dále vykonávat dozor dle svých pravomocí, vedle nich přibude také dozor nad stavovskými profesemi v případě neúčinnosti dozoru příslušné profesní komory. Mimo novela zavádí i povinnost spolupráce FAÚ a ČNB s dalšími vnitrostátními a zahraničními dozorovými orgány.

Dle sdělení FAÚ je již nyní jisté, že Česká republika transpozici 5. směrnice do ZAML nestihne. Přijetí novely lze očekávat až ve 2. čtvrtletí roku 2020.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 Kristýna ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí, internímu auditu a řízení operačních rizik. Hovoří anglicky a německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí