Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Co jsou zelené dluhopisy?

Mgr. Ondřej Bartošík

Právní úprava zelených dluhopisů

Z pohledu platné české legislativy je v současné době na zelené dluhopisy nahlíženo jako na standardní dluhopisy. Od nich se ovšem liší svým účelem, protože slouží k financování projektů s cílem ochrany životního prostředí.

Vydávání zelených dluhopisů je jedním z nástrojů, jak naplnit závazky vyplývající z Pařížské dohody z roku 2015, která navazuje na Kjótský protokol a jejímž cílem je zejména omezení emise skleníkových plynů. Česká republika ratifikovala Pařížskou dohodu v roce 2017. V návaznosti na Pařížskou dohodu pak Evropská unie v roce 2018 založila expertní skupinu na udržitelné finance, která se mj. podílí na vytvoření standardů EU pro zelené dluhopisy (Green Bonds Standards). Dále připravuje tzv. nařízení o taxonomii, jehož účelem je vytvoření jednotného klasifikačního systému pro udržitelné činnosti. Cílem je harmonizace na úrovní EU, a to zejména kritérií, zda se daná hospodářská činnost kvalifikuje jako environmentálně udržitelná. Nařízení by mělo vstoupit v účinnost ještě v roce 2020 a na něj by měly navazovat národní legislativy jednotlivých států EU.

Proč vydávat zelené dluhopisy

I když v současné době platná legislativa se zelenými dluhopisy nespojuje žádné specifické výhody pro emitenty ani pro investory (např. daňové úlevy), již nyní může emitent zelenými dluhopisy zaujmout nové investory, kteří se o ekologické a udržitelné projekty zajímají. Emitent se může zviditelnit tím, že se na takové projekty zaměřuje a jedná v souladu se zásadami odpovědného financování (ESG financování).

Zelené dluhopisy jsou dnes již hojně vydávány ve veřejném i v soukromém sektoru. V prvním případě jsou to především státy (Francie, Německo, Polsko) nebo například Evropská investiční banka (EIB), která je se svými zelenými dluhopisy vydanými v celkové hodnotě přesahující 15 mld EUR největším emitentem v Evropě. V soukromém sektoru trend nastavují velké společnosti např. Apple (emise zelených dluhopisů v hodnotě přesahující 1,5 mld USD) nebo Vodafone (nedávno vydala zelené dluhopisy v hodnotě 750 mil EUR).

Kdy je dluhopis zelený

Dluhopis je možno považovat za zelený, pokud je zaměřen na investici, která je v souladu s enviromentálními cíli. Podle návrhu EU v nařízení o taxonomii se za environmentální cíle považují:

  • zmírňování změny klimatu;
  • přizpůsobování se změně klimatu;
  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
  • přechod k oběhovému hospodářství, předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace;
  • prevence a omezování znečištění;
  • ochrana zdravých ekosystémů.

V zelených dluhopisech vidíme zajímavou příležitost pro emitenty, jak oslovit investory pro ekologicky zaměřené projekty. Věříme, že po přijetí příslušné legislativy na úrovni EU a ČR budou zelené dluhopisy podpořeny i legislativními pobídkami pro emitenty a investory.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Prakticky celou svoji profesní kariéru se věnuje oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) a s ním souvisejících právních oborů. Téměř 18 let pracoval pro jednoho ze tří největších mobilních operátorů v ČR jako legal counsel, senior legal counsel a pozdeji i jako manager právního týmu se zaměřením na právo informačních a komunikačních technologií. Hovoří anglicky.

Jeho specializací je IT právo, Softwarové právo, Autorské právo a další práva duševního vlastnictví, outsourcing a obchodní právo.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval právní podporu mimo jiné v oblastech vývoje a implementace klíčových technologií a IT systémů pro mobilního operátora, vývoje software na zakázku, outsourcingu IT systémů a IT oddělení, licenčních smluv v oblasti IT, údržby, podpory a rozvoje IT systémů.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje od druhé poloviny roku 2019 jako of counsel ve výše uvedených oblastech.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí