Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Mgr. Kristýna Adlerová
Ostatní právní služby

V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s povinností implementovat 5. AML směrnici do právního řádu členských států EU. Ustanovení ZESM vstupují v účinnost 1. června 2021. V souvislosti se zákonem byly navrženy změny zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), která vchází v účinnost ve stejný den.

Definice skutečného majitele

Samotný pojem skutečného majitele je vymezen v § 2 takto: každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivemJedná se tedy vždy jen o fyzickou osobu a obecně se dá říci, že je to ve společnosti osoba, která už nad sebou nemá nikoho dalšího, kdo by zásadním způsobem řídil její činnost, nebo kdo by z její činnosti profitoval.

Evidence údajů skutečných majitelů v českém právním řádu figuruje již nyní, tedy před existencí ZESM. Od ledna 2018 je obsažena v části páté zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR). Zápis skutečného majitele na žádost provádí příslušný rejstříkový soud nebo notář, stejně tak tomu bude dle ZESM. Formulář k zápisu prostřednictvím rejstříkového soudu je možné vyplnit pouze elektronicky.

Na konci řetězce údajů o majitelích musí být vždy fyzická osoba

ZESM ukládá povinnost zapsat všechny osoby, které naplňují kritéria skutečného majitele. Přebírá a upravuje k tomu několik vyvratitelných domněnek definujících skutečného majitele v ZAML.

Do evidence skutečných majitelů se zapisuje (nebo automaticky propisuje z obchodních rejstříku):

  1. jméno, adresa nebo adresy, datum narození, rodné číslo nebo jeho alternativa, státní občanství
  2. údaj o povaze postavení skutečného majitele (společník, ředitel)
  3. údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele - podíly, pracovní pozice, vztah 
  4. popis struktury vztahů, existuje-li 
  5. datum, odkdy je fyzická osoba majitelem
  6. jméno právnické osoby nebo právního uspořádání
  7. identifikační číslo
  8. datum zápisu nebo průpisu
  9. případná poznámka o nesrovnalostech

Automatický průpis z obchodního rejstříku

ZESM také zavádí automatický průpis z obchodního rejstříku, který sníží administrativní zátěž osob zapisujících údaje do evidence skutečných majitelů. Kdo se do evidence propíše automaticky u ústavů, fundací, obecně prospěšných společností a svěřenských fondů uvádí § 37 ZESM, přičemž se vychází z osob zapsaných ve veřejném rejstříku. Tyto entity tedy nemusejí hlásit žádné změny.

Rozhodující je 25% podíl ve firmě

U společností s ručením omezeným bude automaticky propsán společník vlastnící podíl větší než 25 %, nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s podílem větším než 25 %. U akciových společností bude propsán jediný akcionář, který je v obchodním rejstříku veden, nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem. Automatický průpis však zcela nezbavuje právnické osoby povinnosti zápisu do evidence. V případě, že má právnická osoba další skutečné majitele, kteří odpovídají definici skutečného majitele dle ZESM, a nebyl do evidence propsán automaticky, jsou povinni tuto osobu taktéž zapsat do evidence.

Kontrola a sankce

Nově budou mít povinnost kontrolovat zápis či případný nesoulad zápisu skutečného majitele také povinné osoby dle ZAML, což jsou například finanční instituce. Pokud při kontrole nebo identifikaci klienta zjistí nesoulad evidence se skutečností, musí povinná osoba podle ZAML upozornit na nesrovnalost klienta. V praxi to znamená, že pokud banka, v níž má vaše firma veden účet, zjistí při kontrole v rámci AML procesů, že v obchodním rejstříku jsou jiné údaje, než uvedete, je její povinností nahlásit neexistenci zápisu či jeho nesoulad místě příslušnému rejstříkovému soudu.

V ZESM taktéž nechybí sankce. Veřejnoprávní sankcí dle ZESM je například pokuta až do výše 500 000 Kč pro společnost, která neprovedla zápis skutečného majitele nebo za nesoučinnost ohledně zápisu u skutečného majitele. Soukromoprávními sankcemi jsou pak např. zneplatnění hlasovacích práv a zánik práva na výplatu plnění ze zisku pro skutečného majitele nezapsaného do evidence.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí