Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Mgr. Kristýna Adlerová

V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s povinností implementovat 5. AML směrnici do právního řádu členských států EU. Ustanovení ZESM vstupují v účinnost 1. 6. 2021. V souvislosti se zákonem byly navrženy změny zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), která vchází v účinnost také 1. 6. 2021.

Samotný pojem skutečného majitele je vymezen v § 2 jako každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Jedná se tedy vždy jen o fyzickou osobu a obecně se dá říci, že je to ve společnosti osoba, která už nad sebou nemá nikoho dalšího, kdo by zásadním způsobem řídil její činnost, nebo kdo by z ní profitoval.

Evidence údajů skutečných majitelů v českém právním řádu figuruje již nyní, tedy před existencí ZESM. Od ledna 2018 je obsažena v části páté zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR). Zápis skutečného majitele na žádost provádí příslušný rejstříkový soud nebo notář, stejně tak tomu bude dle ZESM. Formulář k zápisu prostřednictvím rejstříkového soudu je možné vyplnit pouze elektronicky, dostupný je na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti justice.cz. Údaje zapisované do evidence vycházejí z § 118f ZVR a jedná se o jméno, adresu, datum narození a rodné číslo v případě, že bylo přiděleno, státní příslušnost a také údaj na základě kterého je fakt, že se jedná o skutečného majitele, založen.

ZESM ukládá povinnost zapsat všechny osoby, které naplňují kritéria skutečného majitele. Přebírá a upravuje k tomu několik vyvratitelných domněnek definujících skutečného majitele v ZAML. Ustanovení ZAML bude obsahovat pouze odkaz na ZESM, kde bude definice kompletní.

 

Automatický průpis z obchodního rejstříku

ZESM také zavádí automatický průpis z obchodního rejstříku, který sníží administrativní zátěž osob zapisujících údaje do evidence. Kdo se do evidence propíše automaticky u ústavů, fundací, obecně prospěšných společností a svěřenských fondů uvádí § 37 ZESM, přičemž se vychází z osob zapsaných ve veřejném rejstříku. Následující § 38 ZESM určuje, kdy bude automatický průpis informací do evidence použit u společností s ručením omezeným, akciové společnosti, spolku a družstva. U společností s ručením omezeným bude propsán společník vlastnící podíl větší než 25 %, nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s podílem větším než 25 %. U akciových společností bude propsán jediný akcionář, který je v obchodním rejstříku veden, nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem. Automatický průpis však zcela nezbavuje právnické osoby povinnosti zápisu do evidence. V případě, že má právnická osoba další skutečné majitele, kteří odpovídají definici skutečného majitele dle ZESM, a nebyl do evidence propsán automaticky, jsou povinni tuto osobu taktéž zapsat do evidence.

V praxi mohou vznikat nesrovnalosti mezi evidencí a skutečností týkající se skutečného majitele právnické osoby. Na tento nesoulad musí dávat právnické osoba, jíž se zápis v evidenci týká pozor, a upravit jej případně dle skutečnosti.

 

Kontrola a sankce

Nově budou mít povinnost kontrolovat nesoulad zápisu skutečného majitele také povinné osoby dle ZAML. Pokud při kontrole nebo identifikaci klienta zjistí nesoulad evidence se skutečností, musí povinná osoba podle ZAML upozornit na nesrovnalost klienta. Tím ovšem povinnost podle ZAML nekončí, v případ, že klient nesrovnalost neuvede do souladu se skutečností, či nevyvrátí tuto nesrovnalost, povinná osoba dle ZAML nahlásí tuto skutečnost místě příslušnému rejstříkovému soudu. Přestupek je nově sankcionován pokutou až do výše 1 000 000 Kč pro povinnou osobu, která nesplnila ohlašovací povinnost.

V ZESM taktéž nechybí sankce. Veřejnoprávní sankcí dle ZESM je například pokuta až do výše 500 000 Kč pro společnost, která neprovedla zápis skutečného majitele nebo za nesoučinnost ohledně zápisu u skutečného majitele. Soukromoprávními sankcemi jsou pak např. zneplatnění hlasovacích práv a zánik práva na výplatu plnění ze zisku pro skutečného majitele (právnickou osobu) nezapsanou do evidence.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 se Kristýna stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky, kde vykonávala praxi již během svého studia. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí a obchodnímu právu. Hovoří anglicky a na komunikační úrovni také německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí