Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová

Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod.

Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány veřejné moci, ale například také pro povinné osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML). Dálkový přístup není nijak zpoplatněn. K využití dálkového přístupu je potřeba podat žádost, jejímiž náležitostmi jsou označení žadatele, jméno oprávněné osob (fyzické osoby, která bude za žadatele dálkový přístup využívat), adresa elektronické pošty oprávněné osoby a také specifikace, na čem žadatel zakládá oprávnění k zřízení přístupu. Žádost následně odešle žadatel přímo na Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím datové schránky nebo poštovních služeb. V případě, že bude žádost odeslána fyzicky, její podpis musí být vždy úředně ověřen.

Ministerstvo spravedlnosti přiřadí oprávněné osobě jedinečný identifikátor oprávnění osoby (tzv. JIOO). Po zadání svého JIOO může oprávněná osoba v evidenci vyhledávat prostřednictvím identifikačního čísla (IČO) skutečné majitele. Oprávnění k dálkovému přístupu platí 2 roky od přidělení JIOO, lze jej opakovaně prodloužit. Za každou oprávněnou osobu může mít přidělen JIOO více osob, každá bude mít svůj samostatný JIOO.

Z praxe víme, že vyřízení žádosti o přidělení JIOO a dálkového přístupu je, v případě správně vyplněné a podané žádosti, poměrně rychlé a bez průtahů.

Žádost o zřízení dálkového přístupu najdete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 se Kristýna stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky, kde vykonávala praxi již během svého studia. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí a obchodnímu právu. Hovoří anglicky a na komunikační úrovni také německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí