Zahraniční alternativní fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů a jejich nabízení v ČR

Mgr. Marek Soukal
Finanční služby a regulace

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (dále jen „AIFMD“) upravuje vznik a podmínky činnosti tzv. alternativních fondů. Alternativní fondy dle AIFMD představují alternativu oproti standardním investičním fondům, vzniklými pod UCITS úpravou (směrnice 2009/65/ES).

Jednotlivé možnosti nabídky investic se liší podle toho, jak je nabídka činěna (veřejně/neveřejně), a komu je nabídka určena (kvalifikovaní investoři / retailoví investoři). Dle tohoto se liší postupy, jak získat povolení k distribuci fondu na území České republiky (ČR).

Tento článek se zabývá podmínkami, za kterých je možné nabízet na území ČR investice do alternativního fondu srovnatelného s fondem kvalifikovaných investorů se sídlem a obhospodařovatelem v jiném členském státě EU. Nejčastěji se to týká maltských fondů registrovaných na Maltě či obhospodařované správci sídlícími na Maltě.

 

I. Zahraniční alternativní fond a obhospodařovatel s povolením podle AIFMD

A. Neveřejná nabídka investic

Zahraniční alternativní fondy lze nabízet profesionálním zákazníkům na území ČR po oznámení záměru nabízet investice v ČR (tzv. notifikace). Tuto notifikaci obhospodařovatel fondu zasílá orgánu dohledu svého domovského státu, který následně vyrozumí ČNB.

Kvalifikované a retailové investory lze s neveřejně oslovit pouze pokud:

 • lze takové investice nabízet veřejně (podle podmínek bodu C), nebo
 • obhospodařovatel provede notifikaci a celkový počet oslovených investorů nepřekročí 20

B. Veřejná nabídka investic pro kvalifikované investory

Kvalifikovaným investorům lze veřejně nabízet na území ČR investici do zahraničního alternativního fondu při splnění všech následujících podmínek:

 • obhospodařovatel fondu má povolení podle AIFMD
 • záměr nabízet investici v ČR byl notifikován dohledovému orgánu obhospodařovatele
 • fond je zapsán do seznamu ČNB vedeného dle § 597 písm. d) ZISIF (seznam zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v ČR)
 • nabídka směřuje pouze na kvalifikované investory – na tuto skutečnost musí být při veřejné nabídce výslovně upozorněno

C. Veřejná nabídka investic pro retailové investory

Retailovým investorům lze veřejně nabízet na území ČR investici do zahraničního alternativního fondu pouze v případě, že fond je srovnatelný se speciálním fondem, a to za následujících podmínek:

 • obhospodařovatel fondu má povolení podle AIFMD
 • záměr nabízet investici v ČR byl notifikován dohledovému orgánu obhospodařovatele
 • fond je zapsán do seznamu ČNB vedeného dle § 597 písm. d) ZISIF (seznam zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v ČR)
 • ČNB na žádost obhospodařovatele rozhodla o tom, že je daný fond srovnatelný se speciálním fondem
 • v ČR je zřízeno kontaktní místo dle § 306 ZISIF

 

II. Zahraniční alternativní fond a obhospodařovatel bez povolení dle AIFMD (podlimitní obhospodařovatelé)

A. Neveřejná nabídka investic

Podmínky neveřejného nabízení investic do zahraničního alternativního fondu, jehož obhospodařovatel nemá povolení dle AIFMD, se odvíjí podle typu investora, kterému je nabídka směřována:

 • kvalifikovaní investoři – bez omezení
 • retailoví investoři – neveřejná nabídka nesmí oslovit více než 20 retailových investorů

B. Veřejná nabídka investic pro kvalifikované investory

Veřejnou nabídku kvalifikovaným investorům lze učinit za následujících podmínek:

 • fond je zapsán do seznamu ČNB vedeného dle § 597 písm. d) ZISIF (seznam zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v ČR)
 • nabídka směřuje pouze na kvalifikované investory – na tuto skutečnost musí být při veřejné nabídce výslovně upozorněno

C. Veřejná nabídka investic pro retailové investory

Veřejná nabídka investic do zahraničního alternativního fondu bez povolení dle AIFMD, která směřuje na retailové investory, je zákonem zakázána. 

Jestliže máte zájem svůj alternativní fond založený a registrovaný v jiném členském státě EU nabízet v ČR, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s notifikací a žádostí o zápis do registru ČNB tak, abyste svůj alternativní fond mohli legálně nabízet v ČR.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Marek Soukal

Mgr. Marek Soukal

Marek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři působí od roku 2017, nyní jako spolupracující advokát. Věnuje se zejména problematice licenčních řízení na ČNB. Marek spolupracoval s klienty na projektech licencí platebních institucí malého i velkého rozsahu, licence obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí