Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Finanční poradenství a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

JUDr. Lumír Schejbal

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation neboli SFRD) v některých svých důležitých ustanoveních vstupuje v účinnost již 10. 3. 2021.

Jedná se o důležitou část evropské „zelené regulace“, jejíž cílem je, vedle často slýchané větší transparentnosti, aby účastníci trhu zvážili nabízení zelených produktů. Zda tyto cíle budou naplněny nebo s ohledem na složitost SFDR dojde spíše k dalšímu administrativnímu zatížení subjektů finančního trhu, ukáží až následující roky, nicméně již nyní je jasné, že se svými ustanoveními dotýká celé řady osob.

Mezi nařízením dotčenými subjekty totiž nejsou pouze větší instituce jako například banky nebo pojišťovny, u kterých by se aplikace SFDR dala předpokládat, ale rovněž například OCP poskytující službu obhospodařování portfolií nebo investiční poradenství, správci standardních, speciálních či alternativních investičních fondů (investiční společnosti, samosprávné fondy), zprostředkovatelé pojištění, kteří poskytují poradenství k pojistným produktům s investiční složkou (IŽP), i investiční zprostředkovatelé poskytující investiční poradenství. V nařízení jsou i výjimky pro aplikaci SFDR, tyto však dopadají jen na některé subjekty.

Nařízení zavazuje subjekty zohledňovat environmentální a sociální dopad investičních rozhodnutí při obhospodařování investičních nástrojů nebo investičním poradenství. Dle tzv. ESG (Environmental, Social, Governance) scoringu jsou hodnoceny investiční strategie a produkty a vcelku složitými procesy je určováno, do jaké míry investice podporuje udržitelnost. Nařízení předpokládá především u větších finančních institucí zavedení zcela nového interního systému a procesů, prostřednictvím kterých bude hodnocení udržitelnosti finančních produktů stanovováno a sledováno. Podrobnosti jsou stanoveny v regulatorně technickém standardu (RTS).

I když cílem SFDR je proaktivní přístup k zeleným investičním produktům a jejich nabízení, zcela nové povinnosti spojené s informováním klientů ohledně zohledňování udržitelnosti při investování plynou všem výše uvedeným subjektům.

Nařízení SFDR má účinnost od 10. 3. 2021. Vzhledem k mnoha nejasnostem ohledně praktické aplikace SFDR u finančních subjektů lze snad v počátečním období účinnosti očekávat u regulátora (ČNB) určitou shovívavost při kontrole plnění stanovených povinností. 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí