Evropská komise představila Strategii pro digitální finance pro EU

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Evropská komise představila a zveřejnila Strategii pro digitální finance pro EU. Sdělení Komise o Strategii pro digitální finance pro Evropu (též „Strategie pro digitální finance“, Digital Finance Strategy) bylo vydáno 24. 9. 2020 jako součást Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí (Digital Finance Package), jehož součástí byly kromě Strategie pro digitální finance také návrhy právních aktů:

  • Návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (dále „Návrh nařízení MiCA“) obsahující právní úpravu kryptoaktiv, kteránespadají pod současnou evropskou právní úpravu na finančním trhu, zejména nespadají do působnosti směrnice MiFID II.
  • Návrh nařízení o pilotním režimu tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaných záznamů, který se vztahuje na obchodování s vybranými typy kryptoaktiv, která spadají do působnosti směrnice MiFID II.
  • Návrh nařízení o digitální provozní odolnosti (dále „Návrh nařízení DORA“), který sjednocuje požadavky na zabezpečení systému finančních institucí před kybernetickými útoky a zavádí povinnost hlášení kybernetických útoků pro všechny vymezené finanční instituce. Současně bude zavedeno povinné testování finančních institucí, zejména v oblasti ICT a jejich odolnosti vůči kybernetickým útokům. V neposlední řadě je navrhováno rozšíření pravomoci dohledu vůči outsourcingu služeb ICT u finančních institucí, budou také více upraveny náležitosti smluv, které finanční instituce uzavírají s poskytovateli ICT služeb. Dále návrh zavádí určitou obdobu dohledu pro kritické poskytovatele ICT služeb pro finanční instituce.
  • Strategie pro moderní a bezpečné maloobchodní platby, ve které Komise představuje předpokládaný budoucí vývoj regulace v oblasti platebního styku a další kroky, které plánuje učinit.

Strategie pro digitální finance vytyčuje hlavní priority a cíle, kterým bude Evropská komise v období do roku 2024 věnovat svou pozornost v souvislosti s digitální transformací finančního trhu.

Ze Strategie pro digitální finance vyplývá celá řada nových povinností pro regulované subjekty finančního trhu. Vznikne zcela nová regulovaná oblast kryptoaktiv a technologie distribuovaných záznamů.

Jak je z výše uvedeného patrné, regulatorní normy v oblasti finančního trhu se dnes již připravují téměř výhradně na úrovni Evropské unie. Prostor pro národní právní úpravu je minimální nebo je zcela vyloučen. Naše advokátní kancelář změny legislativy finančního trhu průběžně monitoruje a o všech změnách informuje své klienty.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí