Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Povinné AML osoby a oznamování systému vnitřních zásad a hodnocení rizik

Mgr. Kristýna Adlerová

Mezi povinnosti osob uvedených v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“ nebo „zákon proti praní špinavých peněz“) mimo jiné patří zpracování systému vnitřních zásad dle § 21 ZAML a hodnocení rizik na základě § 21a ZAML.

U systému vnitřních zásad se jedná o strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Oproti tomu hodnocení rizik je souhrnem identifikovaných a posouzených rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci činnosti povinné osoby. Hodnocení rizik může být součástí systému vnitřních zásad a my tuto variantu klientům také takto doporučujeme. Vypracování obou popisů je nutné do 60 dní ode dne, kdy se osoba stala povinnou dle zákona proti praní špinavých peněz.

Povinná osoba musí oznamovat také změny v systému vnitřních zásad, včetně nového znění. Systém vnitřních zásad musí být aktuálně upravován v návaznosti na organizační a další změny uvnitř povinné osoby, související se sledovanou činností. Informace se zasílají dohledovému úřadu ke kontrole do 30 dnů ode dne provedení změn ve vnitřním AML předpise.

Povinné osoby se zde však dělí do dvou kategorií dle jejich dohledového orgánu, ty, které zasílají systém vnitřních zásad na:

  1. Finanční analytický úřad
  2. České národní bance.

Následující tabulka by měla povinným osobám usnadnit orientaci.

Povinná osoba FAÚ ČNB Hodnocení rizik
Platební instituce X X
Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu (PPSMR) X X
Instituce elektronických peněz X X
Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu X X
Směnárny X X
Pojišťovací zprostředkovatel X X
Zprostředkování spoření, leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček X X
Investiční společnost X X
Fond kvalifikovaných investorů (FKI) X X
Obchodník s cennými papíry (OCP) X X
Investiční zprostředkovatel (IZ) X X
Nakládání s kryptoaktivy (kryptoměnami) X X

Alternativní fondy dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, prozatím nejsou povinnou osobou dle ZAML, vyjma případů, kdy investují do kryptoaktiv. Po velké novele AML zákona, od roku 2021, budou povinnými osobami i alternativní fondy dle § 15 ZISIF.

Pro naše klienty připravujeme kompletní řešení AML problematiky na klíč. Pomůžeme i vám. Řešení obsahuje systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, určení a oznámení pověřené osoby, obsah a záznam o ročním školení a u subjektů podléhajícím dohledu ČNB i hodnotící AML zprávu za uplynulý rok.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 se Kristýna stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky, kde vykonávala praxi již během svého studia. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí a obchodnímu právu. Hovoří anglicky a na komunikační úrovni také německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí