Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Informační povinnosti investičních zprostředkovatelů vůči ČNB od ledna 2018

JUDr. Lumír Schejbal

ČNB na svých webových stránkách publikovala odpověď na dotaz k informačním povinnostem investičních zprostředkovatelů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném od 3. 1. 2018 (dále jen „ZPKT“), a vyhlášky č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (účinné od 3. 1. 2018). Investiční zprostředkovatel má vůči ČNB následující informační povinnosti:

  1. Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o významných změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala. Tuto povinnost měli investiční zprostředkovatelé i před 3. 1. 2018, ale byla podmíněna vydáním prováděcí vyhlášky, která vydána nebyla. Po 3. 1. 2018 platí povinnost přímo ze zákona.

   Po tomto datu investiční zprostředkovatel informuje ČNB o změnách v předpokladech, které nastaly 3. 1. 2018 nebo poté. Neprokazuje však opětovně splnění předpokladů, na základě kterých získal do 2. 1. 2018 registraci, ani nedokládá, že splňuje předpoklady, které zákon nově vyžaduje nad rámec dřívějších podmínek registrace. Mezi nově vyžadované předpoklady patří u právnických osob např. průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu nad rámec dřívějších požadavků na základní kapitál, předložení reálného plánu obchodní činnosti, splnění požadavků na vedoucí orgán a jejich členů obdobně pravidlům pro obchodníky s cennými papíry vč. požadavků na členy dozorčí rady nebo povinné pojištění. U fyzických osob se jedná o předložení plánu obchodní činnosti, povinné pojištění, zřízení datové schránky nebo slučitelnost funkcí.

   ČNB za významné změny u právnických osob považuje minimálně:

   • zahájení a skončení trestního řízení, sankčního správního řízení, pokud je vede jiný orgán než ČNB, nebo insolvenčního řízení, a to vůči investičnímu zprostředkovateli
   • zahájení a skončení trestního řízení, sankčního správního řízení vedeného v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti, pokud je vede jiný orgán než ČNB, nebo insolvenčního řízení, a to vůči členu vedoucího orgánu investičního zprostředkovatele, případně jiná změna mající potenciální vliv na důvěryhodnost člena vedoucího orgánu investičního zprostředkovatele
   • změny v osobách s kvalifikovanou účastí na investičním zprostředkovateli

   ČNB za významné změny u fyzických osob považuje minimálně:

   • omezení rozsahu svéprávnosti
   • zahájení a skončení trestního řízení, sankčního správního řízení vedeného v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti, pokud je vede jiný orgán než ČNB, nebo insolvenčního řízení, případně jiná změna mající potenciální vliv na důvěryhodnost investičního zprostředkovatele.
  2. Investiční zprostředkovatel má vůči České národní bance zároveň povinnost informovat o jakékoliv změně týkající se vedoucího orgánu investičního zprostředkovatele nebo jeho členů, a to jeden měsíc před provedením této změny, případně bez odkladu po změně, která nastala nezávisle na vůli investičního zprostředkovatele.

  3. Pravidelné informační povinnosti se na investičního zprostředkovatele v současnosti neuplatní, ale odpovídající informace o poskytovaných službách, přijatých a předaných pokynech, finanční situaci a výsledcích hospodaření musí investiční zprostředkovatel mít k dispozici a poskytnout České národní bance na vyžádání. Zákon předpokládá, že ČNB stanoví prováděcím právním předpisem, rozsah, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty plnění této informační povinnosti podle § 30 odst. 6 ZPKT. Do doby vydání příslušného prováděcího předpisu ČNB nevyžaduje, aby ji investiční zprostředkovatel pravidelně informoval o zmíněných skutečnostech.

Kompletní informace ČNB ohledně informační povinnosti investičního zprostředkovatele naleznete zde

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí