Emise dluhopisů, ať již veřejné či soukromé, podléhají relativně složité právní regulaci. Právní předpisy upravují zejména způsob využití finančních prostředků získaných z upsaných emisí dluhopisů a pravidla pro nabídku dluhopisů koncovým upisovatelům.

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách omezuje činnost pokoutných bank. Přičemž § 2 zákona o bankách stanoví, že bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Za přijímání vkladů se považuje též soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů, pokud a) představuje jedinou nebo jednu z hlavních činností emitenta, b) předmětem podnikatelské činnosti emitenta je poskytování úvěrů, nebo c) předmětem podnikatelské činnosti emitenta je některá z činností uvedených v § 1 odst. 3 zákona o bankách. Těmito činnostmi jsou např. investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (finanční leasing), platební styk a zúčtování, investiční služby.

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech omezuje činnost pokoutných investičních fondů. Ustanovení § 98 zákona stanoví, že je zakázáno shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí, má-li být návratnost investice nebo zisk investora byť jen částečně závislý na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci investovány, jinak než za podmínek, které stanoví nebo připouští zákon.

A jak je to tedy s financováním operativního leasingu korporátními dluhopisy? Operativní leasing je definován jako úplatný nájem věci bez možnosti jejího odkoupení po skončení nájmu (tedy pouze nájem), viz též definice na Wikipedii. Operativní leasing tedy není odložená platba či úvěr a není ani podnikatelskou činností bank vymezenou v zákoně o bankách (zde je pouze finanční leasing), a proto se na něj omezení v § 2 zákona nevztahují. Služba poskytování operativního leasingu může být financována podnikovými dluhopisy.

Finanční leasing dluhopisy financovat nelze, jelikož na něj je nahlíženo jako na odloženou platbu a jedná se tedy o úvěr dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o bankách, ale též o službu poskytovanou bankami. 

Uvedená zákonná omezení se vztahují pouze na veřejně nabízené emise dluhopisů, tedy podlimitní veřejné emise s celkovou hodnotou protiplnění do 1 mil. euro nebo veřejné emise s prospektem cenného papíru. Nevztahují se na soukromé (privátní) emise dluhopisů, které nepracují s veřejnou nabídkou. Neveřejné emise dluhopisů však mají omezení co do počtu nabídkou oslovených osob, a to do 149.

Emise dluhopisů mají své regulatorní omezení, a proto doporučujeme emitentům, aby se při vydávání dluhopisů obrátili na kvalifikované právní poradce s prokazatelnou zkušeností s touto problematikou.