V rámci veřejné nabídky investičních cenných papírů vyvstala v praxi otázka z jakého kurzu EUR/CZK bychom měli vycházet při přepočtu objemu veřejné podlimitní nabídky cenných papírů?

Česká národní banka (ČNB) se k problematice staví následovně: pro zjištění odpovídající částky v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB a který je pravidelně uveřejňován na jejich webových stránkách www.cnb.cz. Obdobně se z tohoto kurzu vydáveného ČNB vychází např. při oceňování majetku podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o veřejné nabízení cenných papírů s využitím některé z výjimek podle § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT, tedy nabídek bez prospektu, bude se objem emise (např. dluhopisů) pro dodržení limitu 1 mil. EUR  po celou dobu veřejné nabídky přepočítávat aktuálním denním kurzem ČNB. Vzhledem k možné změně kurzu v průběhu nabídky cenných papírů je vhodné nastavit parametry objemu nabídky již na začátku tak, aby celkový objem nabízených cenných papírů nepřekročil po přepočtu kurzem ČNB ekvivalent 1 mil. EUR. Pokud v průběhu veřejné nabídky bude limit 1 milionu EUR překročen, musí emitent uveřejnit prospekt cenného papíru schválený ČNB.

Lze důvodně předpokládat, že dřív nebo později začne česká koruna vůči euru i významně posilovat. Pokud tedy emitent vydá dnes emisi dluhopisů v objemu např. 26 mil Kč a hodlá ji nabízet např. rok, riskuje při posílení koruny pod 26 Kč za euro porušení pravidel podlimitní veřejné nabídky dluhopisů a pokutu od ČNB. Emitentům tedy doporučujeme nejít na horní hranici limitu, ale spíše si nechat bezpečný odstup (např. objem 24 mil Kč).