V souvislostí s MiFID II se chystá změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo financí chystá změny v oblasti regulace investičních zprostředkovatelů upravené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Návrh s jistotou ještě dozná změn, ale lze předpokládat, že v návrhu nastíněný základní rámec nové právní úpravy zůstane zachován, jelikož vychází převážně ze závazných norem MiFID II.

Nejdůležitější změny v oblasti investičních zprostředkovatelů:

  • nemožnost distribuovat jiné investiční nástroje než investiční cenné papíry, přičemž u dluhopisů a akcií se musí jednat o kotované cenné papíry, tedy přijaté k obchodování na regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém

  • po novele ZPKT nebude u nových subjektů jako doposud stačit registrace, ale bude třeba získat povolení ČNB

  • povolení ČNB bude vždy trvat pouze do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení. Doba trvání povolení k činnosti investičního zprostředkovatele se prodlouží o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Omezením platnosti délky povolení, resp. zpoplatnění prodloužení trvání povolení, které se díky přechodným ustanovením ZPKT bude pravděpodobně vztahovat i na stávající investiční zprostředkovatele.

  • povinnost pojištění investičních zprostředkovatelů pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb.

  • zpřísňuje se odpovědnost za škodu, které se investiční zprostředkovatel dopustí vůči třetí osobě při poskytování investičních služeb. Pokud finanční instituce neprovede výběr zprostředkovatele s odbornou péčí a nebude nad ním vykonávat řádný dohled, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

Investičním zprostředkovatelům doporučujeme začít s přípravami na novou regulaci s dostatečným předstihem. Jedním z cílů nové regulace a regulátorů trhu je totiž záměr snížit počet investičních zprostředkovatelů na z jejich pohledu rozumný a efektivně kontrolovatelný počet.

Návrh Ministerstva financí je k dispozici v pdf zde