Klíčovým přílohou pro povolení k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (NPSÚ) dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) je plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty.

Dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, se obchodním plánem činnosti rozumí skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první 3 účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem, který obsahuje

  • záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných spotřebitelských úvěrů (SÚ) a popis plánovaného způsobu jejich dosažení a charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,
  • základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plnu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti.

Co se rozumí plánem obchodní činnosti a co vše by měl obsahovat, je dále popsáno v Metodice ČNB k podávání žádostí o udělení oprávnění k činnosti NPSÚ. Metodika mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že obchodní plán by měl zohledňovat povinnost NPSÚ stanovenou v § 14 odst. 1 ZSÚ, tj. udržovat kapitál alespoň ve výši 20.000.000 Kč a zároveň kapitálový poměr ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku. Žadatel tak musí mít na paměti provázanost veškerých údajů obsažených v obchodním plánu.

Plán obchodní činnosti je stěžejním dokumentem žádosti a žadatelé by mu tak měli věnovat zvýšenou pozornost. Česká národní banka (ČNB) plán obchodní činnosti v licenčním řízení neschvaluje, nicméně posuzuje, zda je realistický a zda je založen na relevantních předpokladech. Z obchodního plánu musí být patrné, jak bude žadatel v následujících letech vykonávat činnost NPSÚ a že ji nebude vykonávat v rozporu se ZSÚ.

Tým naší advokátní kanceláře se skládá ze zkušených advokátů a ekonomů, kteří jsou na základě praktických zkušeností z řízení u ČNB schopni v součinnosti s klientem sestavit obchodní plán tak, aby vyhovoval všem požadavkům ČNB v licenčním řízení.