Povinnou přílohou žádosti o udělení oprávnění k činnosti obchodníka s cennými papíry (OCP) je dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), plán obchodní činnosti žadatele podložený reálnými ekonomickými propočty.

Dle § 2 písm. e) vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, se obchodním plánem činnosti rozumí skutečně zamýšlený plán žadatele na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle příslušného právního předpisu.

Co se rozumí plánem obchodní činnosti a co vše by měl obsahovat, je rovněž popsáno v Úředním sdělení České národní banky k povolení k činnosti OCP. Plán obchodní činnosti by měl obsahovat zejména:

  • podrobný popis nabízených investičních služeb ve vztahu ke konkrétním investičním nástrojům,
  • plánovanou rozvahu a výkaz zisku a ztrát pro následující 3 kalendářní roky, včetně předpokladů, na kterých je tento plán založen a jejich podrobné zdůvodnění,
  • předpokládaný rozsah poskytovaných služeb s odhadem počtu zákazníků, výše tržeb a výše obhospodařovaného nebo svěřeného majetku pro následující 3 kalendářní roky,
  • vymezení okruhu zákazníků, kterým budou jednotlivé služby poskytovány a
  • vymezení finančních trhů (např. regulovaných trhů), na kterých bude OCP provádět pokyny zákazníků.

Při tvorbě obchodního plánu ve formě účetní závěrky na první 3 účetní období by měl mít žadatel na paměti, že jeho účetní závěrka má být sestavena dle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

Přestože některé položky účetní závěrky může být obtížné predikovat, za účelem udělení licence OCP je nutné vypracovat plnohodnotnou predikci finančních výkazů.

Plán obchodní činnosti je stěžejním dokumentem žádosti a žadatelé by mu tak měli věnovat zvýšenou pozornost. Česká národní banka plán obchodní činnosti v licenčním řízení neschvaluje, nicméně posuzuje, zda je obchodní plán realistický a je založen na relevantních předpokladech. Z obchodního plánu musí být patrné, jak bude žadatel v následujících letech vykonávat činnost OCP a že ji bude vykonávat v souladu se ZPKT.

V součinnosti s žadatelem je naše advokátní kancelář schopna připravit plán obchodní činnosti tak, aby vyhovoval požadavkům České národní banky v licenčním řízení.