Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Od ledna 2018 mohou investiční zprostředkovatelé nabízet pouze dluhopisy s prospektem

JUDr. Lumír Schejbal

Novela ZPKT

Dne 14.7.2017 vešla v platnost novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), která s účinností od 3.1.2018 mění rozsah investičních nástrojů, které smějí distribuovat investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní zástupci.

Uvedená novela ZPKT zakazuje investičním zprostředkovatelům nabízet klientům akcie a dále dluhopisy bez prospektu cenného papíru. Nabídku konkrétních akcií či akciových portfolií mohou zprostředkovatelé nahradit nástroji typu ETF či akciovými investičními fondy. U dluhopisů to bude složitější. Nyní se investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní zástupci podílejí na umístění stovek emisí s i bez prospektu ročně. Po novele zákona budou moci v jejich nabídce být pouze dluhopisy se schváleným prospektem České národní banky (ČNB).

Nově IZ jen s prospektem

Neprospektovaných emisí dluhopisů je v Česku každoročně vydáváno několik stovek, dluhopisů s prospektem je v tuzemsku ročně vydáno jen několik desítek.

Rok

Počet schválených prospektů dluhopisů

2014

23

2015

21

2016

36

½ 2017

17

Zdroj: Registr prospektů ČNB

Mnoho emisí dluhopisů, zejména renomovaných emitentů, umísťují banky bez dalších finančních zprostředkovatelů. Pro ně se nic nemění a zdrojem upisovatelů budou zejména jiné finanční instituce, jako např. investiční fondy, penzijní fondy a movití privátní investoři.

Emise menších a středních společností, zpravidla v ranné fázi rozvoje, umísťují obchodníci s cennými papíry ve spolupráci s investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci. Doposud mohli investiční zprostředkovatelé umísťovat jakékoliv dluhopisy, nově to budou již pouze ty s prospektem.

Náklady na prospekt a délka zpracování

Pokud tedy budou emitenti chtít pro umístění svých dluhopisů využít i investiční zprostředkovatele, budou si muset vždy (i u malých emisí) nechat vyhotovit prospekt cenného papíru a nechat jej schválit ČNB. Tento postup bude finančně náročnější a časově delší než u emisí bez prospektu. Kompletní emise dluhopisů bez prospektu zpracovaná právními poradci stojí okolo 100 tisíc Kč. Vypracování prospektu stojí v řádu statisíců, dle složitosti struktury emitenta a oblastí využití prostředků. Emitent musí k prospektu doložit 2 poslední účetní závěrky ověřené auditorem. Příprava prospektu zabere minimálně 2 měsíce a schvalování prospektu na ČNB dalších 2 až 4 měsíce.

Regulace veřejného nabízení dluhopisů

Legislativní změny povedou k omezení nabídky investičních nástrojů na straně investičních zprostředkovatelů. Na straně malých a středně velkých emitentů dluhopisů povedou změny k nutnosti (vhodnosti) opatřit si prospekt cenného papíru, jedině jeho schválení umožní následně umístění dluhopisů prostřednictvím investičních zprostředkovatelů.

Veřejná nabídka dluhopisů je vysoce právně regulovaná oblast pod dohledem ČNB. Doporučujeme všem emitentům a distributorům postupovat při veřejné nabídce obezřetně a postup konzultovat s právními poradci. V případě nedodržení pravidel veřejné nabídky cenných papírů hrozí jak emitentům, tak i distributorů vysoké sankce od ČNB. Že jsou tyto sankce v rámci rozhodovací praxe skutečně ukládány je možné dohledat na webových stránkách ČNB. Sankce se pohybují v řádu statisíců až jednotek milionů korun.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí