Podmínky pro udělení licence poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding)

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

V listopadu 2021 nabude účinnosti nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Toto nařízení, nazývané též nařízením o investičním crowdfundingu, ukládá poskytovatelům služeb mnoho povinností. Z nich nejdůležitější je povinnost požádat o licenci pro poskytování služeb skupinového financování, pokud chce stávající poskytovatel nabízet nové projekty i po 10. listopadu 2022.

Právní úprava

Právní úprava investičního crowdfundingu je obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky.

Dle nařízení licenci uděluje lokální regulátor finančního trhu, což je v České republice Česká národní banka (ČNB).

Kdo licenci potřebuje?

Licenci pro poskytování služeb skupinového financování musí mít každá osoba, která poskytuje služby investičního crowdfundingu. V praxi se jedná zejména o provozovatele internetových platforem jejichž činností je spojování investorů a financovaných podnikatelů.

Předmětem nabídky poskytovatelů investičního crowdfundingu, respektive jejich internetových platforem, jsou typicky participace na podnikatelských úvěrech a podlimitní emise korporátních dluhopisů.

Licenční podmínky

Pro vyřízení licence je třeba splnit požadavky dle nařízení o crowdfundingu. Mezi základní požadavky pro licenční řízení u ČNB patří:

  • informace o vedoucích osobách a jejich kvalifikaci
  • informace o ovládajících osobách, a to až po konečné vlastníky
  • doložení transparentnosti původu počátečního kapitálu
  • nastavení a dodržení kapitálových požadavků
  • popis vnitřního kontrolního systému a řízení rizik
  • vnitřní předpisy upravující organizační uspořádání a postupy při nabídce a provádění služeb
  • pravidla odborné péče a opatření proti střetu zájmů

Příprava žádosti a lhůty

Příprava žádosti zabere několik týdnů až měsíců. ČNB je dle nařízení povinna žádost posoudit z hlediska úplnosti do 25 pracovních dnů od jejího obdržení. Pokud není úplná, vyzve žadatele, aby jí ve stanovené lhůtě poskytl chybějící informace. ČNB je povinna o žádosti o licenci rozhodnout do 3 měsíců od okamžiku doručení úplné verze.

Licenční řízení u České národní banky může dle našich zkušeností trvat 12 i více měsíců. Proto je nutné žádost podat včas, aby ji ČNB stihla zpracovat do října 2022, kdy nastane povinnost mít ke službám skupinového financování a zveřejňování nových nabídek licenci.

Licence správně a včas

Vyřízení licence poskytovatele služeb skupinového financování je náročný a komplexní proces. Pro úspěšný průběh licenčního řízení je třeba disponovat znalostmi a zkušenostmi v oblasti správních řízení před ČNB. Z tohoto důvodu doporučujeme svěřit vyřízení licence kvalifikovaných poradcům.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí