Poslanecká sněmovna projednává ve 2. čtení vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. V návaznosti na tento návrh zákona připravuje Česká národní banka (ČNB) prováděcí vyhlášky, které byly poskytnuty do připomínkového řízení. Konkrétně se jedná o vyhlášku o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a dále vyhlášku o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru. Článek pojednává o náležitostech žádosti o udělení povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a jejich přílohách.

Žádost a její přílohy

Náležitostmi žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru jsou:

 1. uvedení předmětu činnosti podle skupin odbornosti (pozn. připravovaný zákon rozlišuje tři skupiny odbornosti: úvěry na bydlení, úvěry jiné než na bydlení a vázaný spotřebitelský úvěr).
 2. přílohy prokazující splnění podmínek pro udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Přílohami jsou:

 1. výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců,
 2. doklady k posouzení důvěryhodnosti
  1. žadatele,
  2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu žadatele nebo jiného obdobného orgánu žadatele,
 3. doklady prokazující odbornou způsobilost členů statutárního orgánu nebo správní rady žadatele,
 4. údaj o výši počátečního kapitálu,
 5. finanční výkazy,
 6. doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele,
 7. plán obchodní činnosti,
 8. návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
 9. návrh vnitřních předpisů upravujících postupy a pravidla pro poskytování úvěrů,
 10. identifikační údaje ovládající osoby a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li ovládající osobou právnická osoba,
 11. popis skutečnosti, na základě které je osoba ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující,
 12. doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného orgánu této právnické osoby a
 13. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů ovládající osoby.

 

Důvěryhodnost

Předpokladem důvěryhodnosti žadatele dle připravovaného zákona o spotřebitelském úvěru je u fyzických osob plná svéprávnost a dále, aby nebyla odsouzena za trestný čin proti majetku, trestný čin hospodářský nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně. Další podmínkou důvěryhodnosti je, že proti ní nebylo vydáno v posledních 5 letech od data podání žádosti rozhodnutí o úpadku, případně nebyla členem některého z orgánů právnické osoby, ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, byl vyhlášen konkurz, případně byl insolvenční návrh zamítnut (případně zrušen konkurz) pro nedostatek majetku v posledních 5 letech od data podání žádosti. Poslední podmínkou důvěryhodnosti je, že jí nebylo odňato oprávnění k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru z důvodů porušení podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Důvěryhodnost se prokazuje výpisem z příslušného rejstříku případně prohlášením. U právnických osob se důvěryhodnost posuzuje na základě podobných kritérií jako u osob fyzických s ohledem na jejich specifické postavení. Trestní bezúhonnost je posuzována ve stejném rozsahu jako u fyzických osob. Připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru dále vyžaduje, aby u právnické osoby nebylo vydáno rozhodnutí o úpadu v posledních 5letech od data podání žádosti. Podmínky důvěryhodnosti fyzické osoby uvedené výše musí splňovat každý člen orgánů společnosti. U všech osob vyžaduje připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru, aby jejich činnost dávala předpoklad řádného provozování činnosti.

Odborná způsobilost

Kvalifikační způsobilostí se zabývá vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru. Nebankovní poskytovatelé jsou povinni zajistit odbornou způsobilost u svých pracovníků, vázaných zástupců a zprostředkovatelů. Samotná odborná způsobilost se dělí na všeobecné znalosti (vyžaduje se maturitní zkouška nebo vyšší vzdělání) a odborné znalosti a dovednosti (absolvování nově vytvořené zkoušky u akreditované osoby, které udělila akreditaci ČNB podle připravovaného zákona o spotřebitelském úvěru). Lhůta pro dosažení všeobecných znalostí je stanovena na 42 měsíců od účinnosti připravovaného zákona. Pro osoby, které poskytovaly nebo zprostředkovávaly spotřebitelské úvěry nepřetržitě po dobu 3 let, je udělena výjimka. Ve lhůtě 24 měsíců od účinnosti připravovaného zákona o spotřebitelském úvěru je možné prokazovat odborné znalosti čestným prohlášením, uvedená lhůta je zároveň lhůta pro vykonání zkoušky odborných znalostí a dovedností.

Původ kapitálu

V rámci licenčního řízení dokládá nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru dokumenty prokazující původ kapitálu a další dokumenty zobrazující finanční situaci. V případě, že je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru ovládanou osobou, vyžaduje připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru dokumenty prokazující důvěryhodnost a prokázání původu finančních zdrojů.

Vnitřní předpisy

Přílohou žádosti o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je i široká škála vnitřních předpisů. Dle připravovaného zákona o spotřebitelském úvěru jsou vyžadována následující pravidla a postupy:

 1. řádné administrativní a účetní postupy,
 2. pravidla odměňování pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků,
 3. pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti klienta,
 4. pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,
 5. AML pravidla pro dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 6. průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů (pravidla pro výkon compliance),
 7. pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,
 8. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,
 9. pravidla pro vymáhání pohledávek,
 10. pravidla vnitřní a vnější komunikace,
 11. kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,
 12. pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr.

Uvedená pravidla ve formě vnitřních předpisů bude schvalovat statutární orgán nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Vnitřní předpisy budou závazné pro pověřené pracovníky poskytovatele, a to v návaznosti na jejich funkce upravené v organizačním řádu či popisu pracovních míst.

Povolení k činnosti poskytovatele nebankovního spotřebitelského úvěru se bude udělovat ve správním řízení před ČNB. Licenční správní řízení bude podobné řízení o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry či platební instituce. Vzhledem ke složitosti takových řízení doporučujeme již nyní zahájit kroky k přípravě žádosti a podkladů pro udělení povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, případně se obrátit na odborné poradce.