Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Povinnosti společnosti na zprostředkování P2P půjček

JUDr. Lumír Schejbal

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející s platebními službami, si mnohdy neuvědomují, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Jednou z takových služeb je poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování tzv. P2P půjček.

Nejznámějšími zprostředkovateli působícími na trhu P2P půjček jsou společnosti Bankerat, Zonky, Benefi a SymCredit, nejstarším zprostředkovatelem P2P výpůjček v ČR je společnost Bankerat. Zprostředkování P2P půjček je v poslední době rychle rostoucím odvětvím a vznikají stále další společnosti zprostředkovávající P2P půjčky.

Služba spočívá v provozu webových stránek, jejichž prostřednictvím společnost zprostředkovává P2P půjčky přímo mezi uživateli. Zprostředkovatel P2P půjček provádí administraci půjček a je prostředníkem při provádění plateb mezi dlužníkem a věřitelem s tím, že peněžní toky probíhají prostřednictvím platebních účtů uživatelů, které vede zprostředkovatel P2P půjček.

V praxi se tak jedná o poskytování dvou platebních služeb:

  1. platební služby dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 284/2009 sb. o platebním styku (ZPS) vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků; platebním prostředkem jsou v daném případě webové stránky, jejichž prostřednictvím jsou zejména věřitelé schopni kontrolovat zůstatky na svých platebních účtech u zprostředkovatele P2P půjček a příchozí splátky od věřitelů, případně zadávat platební příkazy k převodu finančních prostředků na své bankovní účty.
  2. platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c) ZPS provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce nebo příjemce; typicky se bude jednat o přijímání a odesílání plateb na a z platebního účtu věřitele vedeného u zprostředkovatele P2P půjček.

Poskytování výše uvedených platebních služeb podléhá registraci u ČNB. Zprostředkovatel P2P půjček, který chce poskytovat platební služby, musí podat žádost o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle § 37 ZPS. Přílohami žádosti o registraci jsou dle § 5 vyhlášky ČNB č. 141/2011 Sb., obchodní plán, popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb a způsob ochrany svěřených peněžních prostředků.

Výkon platebních služeb bez platné registrace je správním deliktem, za který hrozí dle ZPS pokuta až do výše 50 mil. Kč.

Zprostředkovatel P2P půjček je dále povinen dodržovat povinnosti související s opatřeními proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu podle zákona č. 253/2008 Sb. Zprostředkovatel P2P půjček je povinen provádět v odpovídajícím rozsahu kontrolu klientů a zavést postupy pro posuzování rizik a vnitřní kontrolu dodržování stanovených povinností ve formě vnitřního předpisu AML. Dle uvedeného zákona je dále povinen nahlásit Ministerstvu financí kontaktní osobu a jedenkrát za 12 měsíců provést školení zaměstnanců podle vnitřního předpisu AML.

Za účelem ochrany svěřených prostředků je zprostředkovatel P2P výpůjček povinen podle § 20 odst. 1 písm. a) ZPS vést klientské finanční prostředky na samostatných účtech ve zvláštním režimu, což je povinen nahlásit bance vedoucí samostatný platební účet, a to podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Po získání registrace je zprostředkovatel P2P půjček povinen čtvrtletně do 30 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení 4. kalendářního čtvrtletí předkládat ČNB Výkaz o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz.

Vzhledem ke složitosti řízení o udělení registrace u ČNB a rozsahu dalších navazujících povinností doporučujeme obrátit se s žádostí o registraci na odborné poradce se zkušenostmi s tímto typem řízení. Žadatel tak získá vysokou pravděpodobnost dosažení registrace a rychlé vyřízení žádosti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí