Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Reporting nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mají zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru („ZSÚ“), stanovenou povinnost předkládat ve lhůtě do 31. 3. každého roku České národní bance výkaz činnosti za uplynulý rok. Vlastní výkaz je složen z následujících částí, které je třeba vyplnit:

  • Účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty

Obsahuje formuláře pro standardní účetní výkazy, které jsou součástí účetní závěrky.

  • Výše počátečního kapitálu (dle definice v § 3 odst. 1 písm. k) ZSÚ)

Musí být minimálně 20.000.000,- Kč.

  • Kapitálové požadavky

Vykazuje se výše kapitálu a hodnota všech pohledávek z poskytnutých a dosud nesplacených spotřebitelských úvěrů za účelem kontroly dodržování kapitálových požadavků. Poskytovatel je povinen udržovat kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku.

  • Spotřebitelské úvěry

Poskytovatel uvede objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých v uplynulém kalendářním roce a také celkový objem dosud poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Objemy se vykazují podle kategorií spotřebitelských úvěrů – na bydlení, jiný než na bydlení, vázaný.

  • Pohledávky

Poskytovatel uvede celkový objem všech pohledávek z poskytnutých spotřebitelských úvěrů, které jsou po splatnosti déle než 3 měsíce. Dále se vykazuje objem pohledávek, které se staly v důsledku prodlení spotřebitele splatnými, a které nejsou ke konci bezprostředně uplynulého kalendářního roku plně splaceny. Data se opět vykazují podle kategorií spotřebitelských úvěrů – na bydlení, jiný než na bydlení, vázaný.

  • Doplňující informace k výkazu činnosti

Tato oblast je určena pro zadání informace pro Českou národní banku o tom, zda se jedná o zaslání prvních dat či o zaslání opravných dat a pro doplnění upřesňujících poznámek.

Všechny požadované údaje musí být zadávány na základě nebo v souladu s údaji obsaženými v účetní závěrce sestavené k 31. 12. sledovaného kalendářního roku ověřené auditorem nebo v účetní závěrce přiložené k přiznání k dani z příjmů právnických osob za sledovaný kalendářní rok. Tento výkaz lze podat pouze prostřednictvím aplikace Výkaznictví České národní banky.

Naše advokátní kancelář má do aplikace České národní banky zřízen přístup, jsme tak pro Vás schopni zajistit asistenci vyplnění a podání tohoto povinného výkazu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí