Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Významná novela zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

JUDr. Lumír Schejbal

Senát projednává novelu zákona o směnárenské činnosti. Jedná se o významnou novelu, která mj. přináší nová práva pro spotřebitele a nejistotu ohledně sjednaných směnárenských obchodů na straně směnárníků. Je otázkou, zda kvůli několika málo nepoctivým směnárnám v turisticky exponovaných místech je nutné přijímat takto drakonická pro spotřebitelská opatření.

Mezi nejpodstatnější změny zákona o směnárenské činnosti patří:

Provozovatelé směnáren nebudou smět účtovat jakýkoliv poplatek za provedení směny, vyjma poplatku za směnu mincí, šeků a platby platebními kartami.

Nyní platí, že směnárník je povinen klientovi před provedením každé směny předat předsmluvní informace dle § 13 zákona. Nově tato povinnost nebude platit pro obchody do 1.000 EUR. U obchodů nad 1.000 EUR zůstává povinnost zachována.

Text § 14 zákona nově směnárníkům ukládá mj. uvést na doklad o provedení směnárenského obchodu informace o právech zákazníka, kterými jsou informace o právu odstoupit od směnárenského obchodu, informace o dohledovém orgánu a finančním arbitrovi.

Do zákona se nově vkládá § 16a, který upravuje právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Dle jeho znění může zákazník od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl. Pokud směnárna není schopna vrátit transakci zákazníka do původního stavu, může zákazníkovi vrátit rozdíl přepočítaný dle kurzu ČNB, platný v den předcházející směnárenskému obchodu. U transakcí nad 1.000 EUR lze právo uplatnit do částky 1.000 EUR. Provozovatel směnárny bude povinen vydat bez zbytečného odkladu zákazníkovi doklad o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.

Provozovatel směnárny bude muset na provozovně plnit nové povinnosti, např. zveřejnit otevírací dobu, na kurzovním lístku bude muset být informace o právu odstoupit do 3 hodin od směnárenského obchodu. Zakazuje se zákazníka na kurzovním lístku či jinak informovat o výhodnějších kurzech než standardních, v provozovně smí být uveřejněny pouze obecné informaci o této nabídce bez uveřejnění konkrétního směnného kurzu. Kurzovní lístek musí být dostatečně oddělen a odlišen od jakýchkoli jiných informací uveřejněných ve směnárně.

Fyzická osoba či vedoucí osoba provozující směnárenskou činnost musí mít střední vzdělání s maturitou. Jedna vedoucí osoba nemůže být činná pro více provozovatelů směnáren.

Zákon nově přesně vymezuje evidenci směnárenských obchodů (deník směnárníka), jedná se o pořadové číslo záznamu v nepřerušené řadě, informace o směnárenském obchodu uvedené na dokladu o jeho provedení a informace o případném odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu, včetně informace, jakým způsobem si strany vrátily, co nabyly ze zrušeného závazku ze smlouvy o směnárenském obchodu.

Novela zákona o směnárenské činnosti počítá s odloženým účinkem, jelikož nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Zákon bude pravděpodobně schválen v 1. čtvrtletí roku 2019 a účinnosti nabude pravděpodobně počátkem 2. čtvrtletí 2019. Doporučujeme všem směnárníkům začít s implementací již nyní, jelikož případné změny zákona na konci legislativního procesu (senát, prezident) budou minimální.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí