Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Ručení u dluhopisů s prospektem

JUDr. Lumír Schejbal

Dluhopisy s prospektem lze vydat i jako tzv. zajištěné dluhopisy. Zajištění dluhopisů může být různé, od nejjednoduššího ručení právnickou a fyzickou osobou, až po zajištění nemovitostí či podílem na společnosti s účastí agenta pro zajištění. Níže uvádíme potřebné informace do prospektu dluhopisů v případě zajištění závazků z dluhopisů formou ručení právnické nebo fyzické osoby. Vycházíme z přílohy 21 Nařízení Komise č. 2019/980 (Nařízení).

Při přípravě emise zajištěných dluhopisů je v prospektu třeba uvést podrobné informace o ručiteli, a to ve stejném rozsahu jako by byl emitentem dluhopisů, ze jejichž splacení ručí. U právnických osob jsou to ve finanční oblasti auditované účetní závěrky a dále zejména informace o majetku a závazcích, investicích, finanční historii, trzích, na kterých působí.

Ručitelem emise může být i fyzická osoba, např. jednatel nebo majitel emitenta. V tomto případě Nařízení vyžaduje informace obdobné jako u právnických osob. K finanční historii ručitele se přikládají daňová přiznání za vyžadovaná účetní období (úřední opisy z FÚ). Další požadované informace jsou informace o případné podnikatelské činnosti fyzické osoby, významném majetku (nemovitosti, podíly na společnostech, movité věci významné hodnoty apod.) a závazcích (hypotéky, půjčky, leasingy apod.), účasti v orgánech obchodních společností, případných střetech zájmů, soudních řízeních nebo významných smlouvách, kde je ručící fyzická osoba smluvní stranou.

Prospekt dluhopisů, jehož součástí je zajištění formou ručení, vyžaduje pro zpracování významně více času než běžný prospekt, jelikož takový prospekt obsahuje vedle podrobných informací o emitentovi stejně podrobné informace o ručiteli. Ze zpracovaných informací by mělo být budoucím vlastníkům dluhopisů zřejmé, zda má ručitel finanční schopnost splatit emisi dluhopisů v případě selhání emitenta.

Všem emitentům dluhopisů s prospektem doporučujeme důkladné zvážení a zkonzultování způsobu zajištění jejich dluhopisových emisí. Ušetří si tím překvapení ohledně času potřebného na zpracování prospektu a ohledně nákladů na finanční audit ručitele a obstarání potřebných informací.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí