Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním - alternativní fond dle § 15 ZISIF

JUDr. Lumír Schejbal

Osoby, které nejsou oprávněny obhospodařovat investiční fondy a zároveň v České republice spravují nebo hodlají spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů, jsou povinny se podle § 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) zapsat do seznamu vedeného Českou národní bankou.

Žádost o zápis do seznamu ČNB musí obsahovat identifikační údaje žadatele, informace o hodnotě majetku, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat a základní údaje o určené strategii. K žádosti je dále nutné přiložit doklad o oprávnění k podnikání žadatele, seznam svěřenských fondů nebo obdobných zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat, popis činnosti a podrobnější informace o určené strategii.

Osoba oprávněná ke správě majetku srovnatelného s obhospodařováním není oprávněna za tímto účelem shromažďovat majetek od veřejnosti, svou nabídku může šířit pouze neveřejně a pouze omezenému okruhu investorů.

Osoba zapsaná v seznamu vedeném ČNB dále nesmí přesáhnout zákonem stanovený rozhodný limit, přičemž k překročení rozhodného limitu dochází, jakmile hodnota spravovaného majetku právně nebo fakticky obhospodařovaných nebo spravovaných touto osobou, překročí částku odpovídající

  • 100.000.000 EUR, nebo
  • 500.000.000 EUR, není-li žádná část tohoto majetku nabyta s využitím pákového efektu a k vyplacení nebo rozdělení tohoto majetku osobě, od níž byly shromážděny peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci do tohoto majetku, nemůže dojít dříve než po uplynutí 5 let ode dne jejich shromáždění.

Zápis do registru ČNB má pouze evidenční povahu. ČNB nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a zakazuje se, aby tyto osoby např. v propagačních nebo jiných sděleních, uváděly, že dohledu ČNB podléhají.

Osoba zapsaná do registru ČNB dle § 15 ZISIF je povinna podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 249/2013 Sb. plnit informační povinnost, reportováním následujících výkazů:

  • OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ (ROFOS10) – ročně, do konce čtvrtého následujícího měsíce po konci roku
  • OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“ (ROFOS13) – ročně, do konce čtvrtého následujícího měsíce po konci roku
  • OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS36) – ročně, do 30.1. následujícího roku
  • OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS37) –ročně, do 30.1. následujícího roku

Informační povinnost je plněna prostřednictvím internetové aplikace ČNB pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), dostupné na adrese https://apl.cnb.cz/ewi/. Pro přístup do aplikace SDNS musí správce podle § 15 ZISIF nahlásit ČNB kontaktní osobu, pro kterou budou vygenerovány přístupové údaje. Tato kontaktní osoba musí dále disponovat uznávaným elektronickým podpisem.

Naše advokátní kancelář má zkušenosti s vyřízením zápisu osob dle § 15 ZISIF do registru ČNB. pro klienty zajišťuje služby tzv. na klíč, tedy zajistí registraci u ČNB, připraví investorskou smluvní dokumentaci a provede klienta povinným reportingem ČNB, případně je schopna reporting zajistit klienta zajistit přes vlastní přístup do aplikace SDNS ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí