Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Výkaznictví subjektů zapsaných dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

JUDr. Lumír Schejbal

Subjekty zaregistrované ve smyslu § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) do seznamu vedeného Českou národní bankou mají zákonnou reportingová povinnost ohledně své činnosti za uplynulý rok. Subjekty jsou povinny k podání celkem 4 výkazů, do 31. 1. 2019 musí být odevzdány výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37, do 31. 4. 2019 musí být odevzdány výkazy ROFOS 10 a ROFOS 13.

Specifikace jednotlivých výkazů:

ROFOS 36 – Hlášení obhospodařovatele (do 31. 1. 2019)

Subjekt zde uvede 5 nejpoužívanějších trhů, pro každý trh uvede typ trhu, kód trhu, hodnotu spravovaných aktiv a typy aktiv. V další části se uvádí základní informace o obhospodařovaných speciálních fondech a fondech kvalifikovaných investorů – název, identifikační kód, typ investičního fondu, velikost pozice, domovská země fondu, hodnota spravovaných aktiv apod. Některé položky výkazu mohou být pro subjekt irelevantní, kdy subjekt nebude mít co vyplnit.

Spravovaný majetek se vykazuje v ocenění reálnou hodnotou stanovenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

ROFOS 37 – Hlášení o obhospodařovaném fondu (do 31. 1. 2019)

Subjekt je v tomto výkaze povinen uvést Investiční strategie obhospodařovaného fondu, seznam hlavních makléřů fondu, struktura portfolia obhospodařovaného fondu podle regionů, 3 největší trhy podle hodnoty spravovaných aktiv, informace o 5 hlavních obchodovaných investičních nástrojích, podíl 5 skutečných majitelů, kteří mají největší podíl na vlastním kapitálu fondu apod. Tento výkaz rovněž může obsahovat položky k vyplnění, které nebudou pro subjekt relevantní.

Majetek se opět oceňuje podle standardů IFRS.

ROFOS 10 – Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele (do 30. 4. 2019)

Aktiva, Pasiva – výkaz obsahuje standardní struktury finančních výkazů vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 501/2002 Sb.

ROFOS 13 – Hlášení fondu kvalifikovaných investorů (do 30. 4. 2019)

V tomto výkaze se reportují informace o cenných papírech vydaných fondem (počet, objem). V další části se uvádí informace o vlastním kapitálu a o počtu investorů. V poslední části se uvádí informace o jednotlivých třídách cenných papírů vydávaných fondem (ISIN, měna, hodnota CP, počet CP).

Jednotlivé výkazy lze podat pouze prostřednictvím aplikace Výkaznictví České národní banky SDNS, která je dostupná z adresy https://apl.cnb.cz/ewi/.

V případě zájmu o součinnost při plnění reportingové povinnosti nás prosím kontaktujte.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí