Zasílání mezd zaměstnancům účetními firmami je platební službou

SCHEJBAL & PARTNERS
Firemní právo

Česká národní banka (ČNB) se ve stanovisku ze dne 10. srpna 2023 podrobně zabývala otázkou, zda mohou mzdoví účetní (účetní firmy) přijímat a převádět prostředky na mzdy a odvody prostřednictvím svého vlastního účtu bez získání povolení k poskytování platebních služeb.

ČNB ve stanovisku vyjádřila názor, že pokud účetní firma přijímá prostředky od zaměstnavatelů na svůj platební účet a poté je převádí zaměstnancům nebo jiným institucím (třetím osobám), je to považováno za platební službu. Tento závěr je ze strany ČNB odůvodněn tím, že pokud se mezi plátce (zaměstnavatel) a příjemce (zaměstnanec, stát) vloží třetí osoba (mzdový účetní) zajišťující přesun finančních prostředků, je třeba tuto aktivitu považovat za platební službu. Konkrétně může jít o platební služby dle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku, a to dle § 3 odst. 1:

  • písm. f) provedení převodu peněžních prostředků (poukazování peněz), pokud jsou platební služby provedeny ve lhůtě D + 1;
  • písm. c)provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, pokud účetní firma vede zaměstnavatelům platební účet (podúčet), resp. peníze zaměstnavatele jsou vedeny na účtu účetní déle než 2 pracovní dny.

Nicméně ČNB ve stanovisku nabízí taky řešení. Pokud by mzdový účetní měl dispoziční oprávnění k účtu vedeném na jméno zaměstnavatele a z tohoto účtu by prováděl platby za něj, nejednalo by se o platební službu. Důvodem je, že finanční prostředky by nebyly svěřeny mzdovému účetnímu jako třetí straně k provedení platebních transakcí.

V kontextu zmiňovaného stanoviska ČNB doporučujeme dotčeným zaměstnavatelům a účetním firmám, aby své postupy přizpůsobili tomuto stanovisku a vyvarovali se možným sankcím za neoprávněné poskytování platebních služeb.

Na závěr je třeba podotknout, že výklad ČNB je restriktivní a v rámci EU spíše ojedinělý. S výjimkou několika málo států v EU to takto jiní evropští regulátoři nevnímají anebo nemají potřebu to řešit, jelikož fakticky (nikoliv právně) o platební službu nejde. Služba není otevřená třetím stranám, účty pro zasílání mezd lze použít pouze k zasílání mezd a na stále se opakující účty zaměstnanců, na účtech nejsou zůstatky.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí