Blíží se významné změny pro emitenty dluhopisů do 1 miliónu eur

Mgr. Veronika Sokolíková
Dluhopisy a prospekty

Balíček novel, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu obsahuje mimo jiné velkou novelu zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech a s ní spojené nové povinnosti, jež musí emitenti dluhopisů splnit před a během vydávání dluhopisů. Nové požadavky se týkají podlimitních emisí dluhopisů v celkovém objemu emisí do 1 mil. eur.

Zvýšená transparentnost a informační povinnosti

Novela dluhopisového zákona zavádí zcela nové informační povinnosti pro emitenty, zejména:

Podrobnější informace o emitentovi

Návrh zákona určuje rozsáhly výčet nových údajů o emitentovi, které musí emisní podmínky obsahovat. Jedná se například o údaje o osobách ve vedení, skutečných majitelích a skupiny v případě holdingu. Například je nutné popsat zkušenosti členů statutárních orgánů emitenta.

Povinnost informovat o finančním stavu

Emisní podmínky musí obsahovat alespoň odkaz na zveřejněné účetní závěrky emitenta nebo výroční zprávy, a to za poslední dvě účetní období. Tato povinnost se vztahuje také na případné ručitele. Finanční údaje umožňují investorům lépe porozumět výkonnosti a potenciálu společnosti, což je zásadní pro informované investiční rozhodnutí.

Povinnost zveřejnění

Emitent musí na svých webových stránkách zveřejnit znění emisních podmínek nejpozději k datu zahájení veřejné nabídky dluhopisů. Společně s emisními podmínkami na webu budou zveřejněné i finanční výkazy emitenta.

Pravidla pro využití výtěžku z emise

Emitenti musejí v emisních podmínkách uvést důvody, proč je emise vydávaná a představit konkrétní plány, jak budou prostředky získané z emise použity. Tyto informace mají pomoci investorům lépe pochopit rizika a potenciální výnosnost investice do dluhopisů.

Zveřejnění údajů o činnosti a finančním stavu emitenta umožňují investorům srovnávat různé investiční příležitosti a vybírat ty, které odpovídají jejich investiční strategii a toleranci vůči riziku.

Cíl, účinnost a sankce

Změny zákona o dluhopisech u podlimitních emisí jsou někdy nazývány jako „miniprospekt dluhopisů“. Mají za cíl posílit důvěru investorů vůči emitentům a zlepšit transparentnost dluhopisů na českém kapitálového trhu.

Očekáváme přijetí novely zákona o dluhopisech ještě v roce 2023. Účinnost pak bude pravděpodobně od roku 2024. Pro emitenty nových podlimitních dluhopisů to znamená vypracovat zcela nové emisní podmínky dluhopisů, mít webové stránky a zveřejňovat na nich zákonem stanovené údaje.

Za porušení povinností emitenta dluhopisů může být udělena sankce až do výše 1 mil. Kč. Dohledovým orgánem nad emitenty podlimitních dluhopisů bude Česká národní banka (ČNB).

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Veronika Sokolíková

Mgr. Veronika Sokolíková

Veronika vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě v Brně. V advokátní kanceláři začala pracovat již jako studentka a pokračuje dále na pozici advokátní koncipientky. Specializuje se na licenční a schvalovací řízení na ČNB. Hovoří anglicky a francouzsky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí