Právní blog

MiFID II a změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů

V souvislostí s MiFID II se chystá změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo financí chystá změny v oblasti regulace investičních zprostředkovatelů upravené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Návrh s jistotou ještě dozná změn, ale lze předpokládat, že v návrhu nastíněný základní rámec nové ...


Novela zákona o platebním styku

S účinností od 1.2.2015 byl novelizován zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Novelou č. 261/2014 Sb. bylo především doplněno ust. § 98a, které upravuje postup při odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, kdy plátce může odvolat svůj souhlas, dokud lze odvolat platební příkaz k dané transakci. Zákon explicitně stanoví, že plátce a ...


Náš článek o výboru pro audit na epravo.cz

S účinností od 13. 1. 2015 platí novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s cennými papíry. Zatímco dříve postačovalo, aby ...


Hodnotící zpráva v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Stanovené finanční instituce (např. banky, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, spořitelní družstva, investiční společnosti a fondy, poskytovatele směnárenských služeb) jsou dle vyhlášky České národní banky (dále jen „ČNB“) č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti ...


Kdy se musíte registrovat k poskytování platebních služeb?

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející se službami platebními, si mnohdy nepřipouští, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Cílem tohoto článku je poskytnout těmto subjektům základní vodítka pro zjištění, zda podléhají povinnosti získat registraci u ČNB, ...


Změna vyhlášky o výkonu činnosti platebních institucí a institucí elektronických peněz

Novelou č. 233/2014 Sb. došlo s účinností od 1. 12. 2014 ke změně vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. Novela nově upravila zejména definice některých pojmů používaných ve vyhlášce. Pro ...


Nutné změny do 30.6.2014 související s novým zákonem o obchodních společnostech a družstev

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních společnostech a družstev (ZOK). Tento nový zákon přinesl celou řadu změn týkajících obchodních společností, které je nutné udělat nejpozději do 30.6.2014. Obchodní společnost (korporace) má povinnost přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, ...


Jak získat povolení/licenci k činnosti platební instituce

Povolení k výkonu činnosti platební instituce lze získat výhradně prostřednictvím správního řízení vedeného Českou národní bankou. Subjekty usilující o získání povolení k činnosti platební instituce musí v prvé řadě splňovat podmínky stanované § 9 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Ve druhé řadě jsou pak povinny příslušnými ...