Právní blog

Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice, avšak katastrální zákon jako protipól nastavil ...


Důslednější ochrana klienta – hlavní účel nového zákona o směnárenské činnosti

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, který ve vztahu ke směnárenské činnosti nahradil dosud platnou materii stanovenou v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava zahrnuje ucelenou právní úpravu provozování směnárenské činnosti, a to jak ...


OBČANSKÁ SDRUŽENÍ: změny v souvislosti s novou právní úpravou

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde počínaje 1.1.2014 k výrazným změnám v právní úpravě občanských sdružení. Pokud občanské sdružení poskytuje služby nejen svým členům, ale rovněž veřejnosti, mělo by nastávajícím změnám věnovat náležitou pozornost a nejpozději ve lhůtě do 31.12.2013 provést zápis o změně právní formy ...


Konec akcií na majitele

Vláda České republiky svým návrhem zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (sněmovní tisk 715/0) do určité míry předurčila další vývoj v oblasti, která se v poslední době těší zájmu odborné i laické veřejnosti. V této souvislosti bývá často a slyšitelně diskutována zejména otázka stanovení určitých limitů ...


Akciová společnost podle zákona o obchodních korporacích

S přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dochází k poměrně zásadním změnám na poli regulace obchodních společností. Tato norma, účinná od 1.1.2014, bude v úzkém vztahu k novému občanskému zákoníku. Odpadne tak mimo jiné dnešní stav, kdy duální úprava vybraných závazkových vztahů ...


Zákon o obchodních korporacích

K některým dalším aspektům souvisejícím s přijatým zákonem o obchodních korporacích Nová úprava obchodních společností, resp. korporací, provedená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s sebou přináší také další novinky i některé dosud nevyužívané právní instituty a regulativy. Jedna z ...


Úspěšné zastupování našeho klienta v řízení o povolení k činnosti platební instituce před ČNB

Zkušený tým našich advokátů získal pro našeho klienta CYRRUS FX ve správním řízení vedeném u ČNB licenci platební instituce. S ohledem na stále rostoucí požadavky ČNB týkající se náležitostí žádosti a jejích příloh trvalo povolovací řízení několik měsíců, nicméně bylo završeno úspěšným získáním licence pro klienta, a to v rozsahu služeb dle § 3 ...


Brzký konec korunových dluhopisů

Nenápadné ustanovení v zákoně o dani z příjmu (ZDP) umožňuje fyzickým osobám nepodnikatelům vyhnout se zdanění úrokových výnosů z dluhopisů o velmi nízké nominální hodnotě, v praxi zpravidla ve výši 1 Kč. Uvedené se odvíjí od ustanovení § 36 odst. 3 ZDP, kde je uvedeno, že „základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v ...