Právní blog

Hodnotící zpráva v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Stanovené finanční instituce (např. banky, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, spořitelní družstva, investiční společnosti a fondy, poskytovatele směnárenských služeb) jsou dle vyhlášky České národní banky (dále jen „ČNB“) č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti ...


Kdy se musíte registrovat k poskytování platebních služeb?

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející se službami platebními, si mnohdy nepřipouští, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Cílem tohoto článku je poskytnout těmto subjektům základní vodítka pro zjištění, zda podléhají povinnosti získat registraci u ČNB, ...


Změna vyhlášky o výkonu činnosti platebních institucí a institucí elektronických peněz

Novelou č. 233/2014 Sb. došlo s účinností od 1. 12. 2014 ke změně vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. Novela nově upravila zejména definice některých pojmů používaných ve vyhlášce. Pro ...


Nutné změny do 30.6.2014 související s novým zákonem o obchodních společnostech a družstev

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních společnostech a družstev (ZOK). Tento nový zákon přinesl celou řadu změn týkajících obchodních společností, které je nutné udělat nejpozději do 30.6.2014. Obchodní společnost (korporace) má povinnost přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, ...


Jak získat povolení/licenci k činnosti platební instituce

Povolení k výkonu činnosti platební instituce lze získat výhradně prostřednictvím správního řízení vedeného Českou národní bankou. Subjekty usilující o získání povolení k činnosti platební instituce musí v prvé řadě splňovat podmínky stanované § 9 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Ve druhé řadě jsou pak povinny příslušnými ...


Nová vyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Nová vyhláškač. 23/2014 Sb. (dále jen „nová vyhláška“), která nahradila vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Nová vyhláška provádí některá ustanovení o kapitálových požadavcích směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD IV“) a nařízení č. 575/2013 EU (dále jen ...


Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice, avšak katastrální zákon jako protipól nastavil ...


Důslednější ochrana klienta – hlavní účel nového zákona o směnárenské činnosti

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, který ve vztahu ke směnárenské činnosti nahradil dosud platnou materii stanovenou v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava zahrnuje ucelenou právní úpravu provozování směnárenské činnosti, a to jak ...